Arsacal
button
button
button
button


Vormselviering in H. laurentiuskerk in Oudorp

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 1 juni 2024 - 280 woorden
in de kerk, voor de Mis
in de kerk, voor de Mis
met de priesters
met de priesters
Vormselviering in H. laurentiuskerk in Oudorp

Zater­dag 1 juni was ik ’s mid­dags in Oudorp, in de H. Lau­ren­tius­kerk, waar ik aan twaalf jongens en meisjes het heilig vormsel mocht toedienen. Pastoor-deken Franklin Brigitha con­ce­le­breerde, samen met past. Jan-Jaap van Peperstraten en kape­laan Antonio Tocco.

Dominicus

Het ging hier om de vor­me­lin­gen van de St. Dominicus­paro­chie van Alkmaar en de regio.Tijdens de Eucha­ris­tie­vie­ring wer­den de vor­me­lin­gen begeleid door Liesbeth van Gool die met leraar Gods­dienst-levens­be­schou­wing Stijn van de Europese School in Bergen de voor­be­rei­ding had gedaan.

Heiloo

Oor­spron­ke­lijk was het plan geweest de vormsel­vie­ring in de genade­ka­pel in Heiloo plaats te laten vin­den, maar daar was de groep gelo­vi­gen die aanwe­zig was, (gelukkig) te groot voor en in de bede­vaart­ka­pel van heiloo waren weer andere ac­ti­vi­teiten, met name de eerste zater­dag­vie­ring waarin vele mensen komen bid­den om roe­pingen. Op een vrij laat moment is de vie­ring toen naar Oudorp ver­plaatst.

Verloop van de vie­ring

Er was samenzang en een ouderpaar zong na de communie een prach­tig lied over de heilige Geest. Ver­schil­lende ouders kende ik al wel doordat die op ver­schil­lende manieren actief zijn (geweest) in de kerk in ons bisdom. Na afloop van de vie­ring maakten we groeps­foto's (die kan ik alleen publiceren als ik die ont­vang en toestem­ming heb van de ouders) en samen met de vor­me­lin­gen tekende ik de vormselcer­ti­fi­ca­ten. De vor­me­lin­gen hebben de lezingen en voor­beden gedaan, evenals een ope­nings­woord en een slotge­dachte (gedicht); daar was veel zorg aan besteed en de teksten waren goed gekozen. Na afloop van de vie­ring was er nog gelegen­heid om wat na te praten en elkaar te ont­moe­ten met een hapje en een drankje

Van harte felici­teer ik de vor­me­lin­gen, hun ouders, peet­ou­ders en familie!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug