Arsacal
button
button
button
button


Bij de jongeren in het Josephhuis en bij de jonge priesters

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 3 juni 2024 - 350 woorden

Zondag­avond 2 juni was ik bij de jon­ge­ren van de groep rond het Josephuis in Haar­lem die elke twee maan­den bij elkaar komt voor een lezing, gesprek en ont­moe­ting. De dag erna was ik bij de jonge pries­ters die hun pelgrimage langs de rijke katho­lie­ke ge­schie­de­nis van Am­ster­dam, besloten met een etentje.

Over Maria­ver­ering, op zol­der in het Josephhuis

Bij de jon­ge­ren op de zol­der van het Josephhuis ging het dit keer over Maria, over wie ik iets mocht ver­tellen. Is de Maria­ver­ering iets van de Mid­del­eeuwen, zoals pro­tes­tan­ten soms denken, die er dan aan toe­voe­gen dat wij Maria aanbid­den? Zo is het na­tuur­lijk niet. Wij eren Maria (wij aanbid­den haar niet) zoals zij zelf al heeft aan­ge­kon­digd in haar lofzang: Elk geslacht zal mij zalig prijzen (Lc. 1, 48) en zoals we zie gebeuren bij die­zelfde gelegen­heid van haar bezoek aan Elicabeth in de begroe­ting van Elizabeth, die Maria eert en zalig prijst met haar woor­den, die te­rug­ke­ren in ons ‘Wees gegroet’.

Ook de eerste chris­te­nen hebben Maria geëerd, zoals bij­voor­beeld naar voren komt in het wijdverspreide vroegchris­te­lijke geschrift ‘Proto-evan­ge­lie van Jacobus’ en in de teksten van de kerk­va­ders, de ker­ke­lijke schrijvers van de eerste eeuwen.

Na de inlei­ding waren er vragen en zijn we in gesprek gegaan, niet alleen over Maria en haar bete­ke­nis, maar ook over andere vragen die de jon­ge­ren had­den.

Jonge pries­ters op stap

Maan­dag was het de dag waarop de pries­ters van de eerste vijf wij­dings­ja­ren hun voort­ge­zette vor­mings­jaar afsloten met een bede­vaart, samen met rector Jeroen de Wit. De neo­misten waren deze dag verhin­derd door fees­te­lijk­he­den na hun pries­ter­wij­ding. De pelgrimage leidde de pries­ters naar Am­ster­dam. Gary Subrata die bezig is met een project over de katho­lie­ke ge­schie­de­nis van de hoofd­stad, leidde hen rond. In het Begijnhof vier­den de pries­ters de H. Mis en ston­den zij stil bij het Mirakel van Am­ster­dam, waar pater Gerard Wijers uitleg over gaf. Aan het eind van de dag kwam ik erbij om met de pries­ters de maal­tijd te gebruiken langs het IJ. Het was een mooie en geslaagde dag, zo hoorde ik terug.

Terug