Arsacal
button
button
button
button


'A Dieu' - een rijk en vervuld leven

Afscheid van pastoor Henk Niesten

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 7 juni 2024 - 1144 woorden
Pastoor Henk Jozef Niesten
Pastoor Henk Jozef Niesten (foto: Robbert van Kleef)
groepsfoto van de priesters voor de Apostelkerk
groepsfoto van de priesters voor de Apostelkerk
Vertrek van de kist met het lichaam naar Heemskerk
Vertrek van de kist met het lichaam naar Heemskerk

Op vrij­dag 7 juni namen we in een volle Apostel­kerk afscheid van pastoor Henk Niesten. Vele mensen waren aanwe­zig uit de pa­ro­chies waar pastoor Niesten heeft gewerkt, van Geloof en Licht, Talitha Kumi en andere ini­tia­tie­ven waar pastoor Niesten bij betrokken was. Meer dan 25 pries­ters en ver­schil­lende diakens waren er om Hem de laatste eer te betuigen.

De foto's onder dit bericht zijn van Robbert van Kleef

Be­trok­ken­heid

Uit het hele land waren studie­ge­no­ten van het semi­na­rie Bovendonk aanwe­zig. Bijna alle pries­ters hebben gecon­ce­le­breerd zoals de foto laat zien. De kerk was vol bij de uit­vaart, zo was het ook de avond ervoor. Deze grote be­trok­ken­heid vond ik bij­zon­der mooi.

Taken in de vie­ring

Voor de absoute hield ple­baan-deken Floris Bun­scho­ten een treffend In Memoriam. Clara ten Hacken die veel man­tel­zorg had verleend, deed de lezingen en de voor­bede; diaken Marcel de Haas assis­teerde en las het evan­ge­lie. Pastoor Ruben Torres leidde de vie­ring. Aan het begin van de Mis staken de fami­lie­le­den de kaarsen aan rond de baar. Het heren en dames­koor van de Apostel­kerk ver­zorgde de zang met Martien van Kleef an het orgel.

Na de Mis van requiem werd hij in Heems­kerk op het kerkhof begraven.

 

Laat je hart niet verontrust wor­den

UITVAART PASTOOR HENK NIESTEN

Vieren

Dit hoog­feest van het heilig Hart
is een prach­tige dag om de uit­vaart
van pastoor Henk Niesten te vieren.
Ja, we zeggen inder­daad “vieren”
want zo heeft hij het zelf ook beleefd.
Toen ik een week voor zijn over­lij­den bij hem was,
onder­streepte hij nog eens
hoe hij in grote dank­baar­heid terugkeek
en hoe hij ook met ver­trouwen en vreugde vooruit keek:
hij vond het niet bezwaar­lijk
zijn leven nu te voltooien
om dat terug te geven aan zijn Schepper
en Hem te gaan ont­moe­ten
aan wie hij in dit leven
zijn bestaan had toe­ver­trouwd
als christen, als katho­liek en pries­ter.

Dank­baar­heid

Het is met dank­baar­heid dat we terug­denken
aan het leven van pastoor Niesten.
Dat doe ik ook per­soon­lijk,
\want ook voor mij is hij goed geweest
als pries­ter en biecht­va­der.
Zijn inzet voor de apostel­kerk
en daarvoor in de Jozef­kerk,
de Johannes de Doper en de pastoor van Ars in Haar­lem,
zijn aal­moe­ze­nier­schap van “Geloof en licht,
zijn be­trok­ken­heid bij Talitha Kumi
en Charis­ma­tische Vernieu­wing,
zijn inzet voor de Alfa­cur­sus
en voor heel veel andere ac­ti­vi­teiten
willen we na­tuur­lijk niet vergeten,
net zo min als de per­soon­lijke be­ge­lei­ding
die hij aan zo velen heeft gegeven
voor wie hij een wijze her­der
en een harte­lijke raadsman was.

Leraar en her­der

Hij bleef daarbij een echte leraar een onder­wij­zer.
Wat hij in het eerste deel van zijn leven
als hoofd­taak had gehad,
heeft hij in het tweede deel van zijn leven
onder een wat ander per­spec­tief voort­ge­zet
als pries­ter.
Een pries­ter is tenslotte her­der en leraar,
óók her­der
en dat wil zeggen ge­meen­schaps­mens.
Ook dat was pastoor Niesten.

Le­vens­les­sen

In een gezin met ouders, broers en zussen,
leer je te delen met elkaar
en verbon­den te zijn met elkaar.
In een tuin­ders­fa­mi­lie
leer je wat aanpakken en door­gaan is.
Dat wat pastoor Niesten
van huis uit had mee­ge­kre­gen
aan men­se­lijke talenten,
met het geloof en de katho­lie­ke praktijk,
is hem zeer ten goede geko­men als pries­ter:
hij was inder­daad een man van ge­meen­schap,
van ver­bon­den­heid.
Zo bouwde hij ook het pa­ro­chie­ge­zin
rond de Apostel­kerk op.
Zelf schreef hij over zijn gezinsach­ter­grond:
“In dank­baar­heid herinner ik me
hoe je le­vens­les­sen kreeg in het gezin
waarin je werd opgevoed.
Veelal stil­zwij­gend
ont­wik­kelde zich een besef
van on­der­scheid van goed en kwaad.
Dat gebeurde binnen het gezin,
in de school en met de kerk”.
Aldus de woor­den van pastoor Niesten.

Naar huis...

Het verdriet van deze dag
is waar­schijn­lijk voor ons
groter dan voor hem .
Hij is naar Huis
en we zijn er eigen­lijk wel zeker van
dat hij bij Onze Lieve Heer
het loon van zijn inzet mag ont­van­gen
en dat hij daar de liefde van het heilig hart van Jezus
ten volle zal ervaren.

Ge­zond­heid

Twee derde van zijn leven
was Henk Niesten hartpatiënt.
Pas gele­den had hij het tegen mij nog
over zijn gou­den jubileum als hartpatiënt.
Hij had daar­mee leren leven.
Toen hij pries­ter werd,
was hij eigen­lijk een afge­keurde leraar,
die zijn pries­ter­le­ven al meteen
met nieuwe aan­slagen op zijn ge­zond­heid begon.
Maar al was zijn ge­zond­heid broos
en deed zijn hart het maar voor een klein percentage ,
dat hart stond open en was werk­zaam
voor meer dan 100% !
Naar het hart van Jezus Christus!
Dat moei­lijk func­tio­ne­rende hart
had hem in z'n leven ver­schil­lende keren
op de rand van de dood gebracht,
ook pas gele­den nog als een voorbode van de dood,
toen ik hem in het zie­ken­huis heb bediend.

Niet verontrust

Pastoor Henk Niesten had geleerd
om zich niet door de onzeker­heid
die zijn hart en ge­zond­heid met zich meebrachten,
te laten bepalen .
Hij bleef vol vuur en apos­to­lische ijver.
Jezus zegt het vandaag in het Evan­ge­lie:
Laat uw hart niet verontrust wor­den!”
Dat is een oproep tot ver­trouwen en overgave
in elke situatie, voor ieder van ons .
Het kan zijn dat ook wij onzeker­heid voelen
over onze ge­zond­heid ,
over een situatie in ons leven,
over de toe­komst of over wat dan ook ,
maar steeds geldt dit woord van Jezus :
“Laat je hart niet verontrust wor­den”.
Probeer het over te geven, altijd.
Ga toe naar het ver­trouwen,
ga naar Hem die je het leven geeft
en elke minuut, elke seconde daar­van
en die ook je toe­komst is .

Toe­ver­trou­wen

Dat heeft pastoor Niesten gedaan.
En die toe­komst vieren we vandaag
nu we hem moeten afstaan
of eigen­lijk veeleer:
nu we hem mogen toe­ver­trou­wen
aan de liefde van het heilig hart van Jezus .
Vanuit de hemel zal hij voor jullie allen bid­den
en ik hoop dat jullie
zijn bescher­ming zullen blijven ervaren
en ook dat u kunt terug­denken
aan woor­den die hij U heeft gezegd,
aan een bemoe­diging die hij U heeft gegeven,
aan een rich­ting die hij U heeft gewezen.

De liefde van Jezus' Hart

Het hoog­feest van het heilig Hart
richt onze gedachten op de liefde van Jezus
die voor ons heeft willen lij­den,
zich voor ons heeft willen offeren,
omdat Hij van ons houdt, van ieder van ons.
Dat was de liefde en de apos­to­lische ijver
die pastoor Henk Niesten bezielde,
die een pries­ter wilde zijn naar Jezus’ hart.
En ik denk dat hij die liefde van Jezus’ hart
in zijn doen en laten heeft uitge­straald
en daar zijn we vandaag dank­baar voor.

De laatste column

Een dag na zijn over­lij­den
verscheen de laatste column die pastoor Niesten
nog voor de Helm had ge­schre­ven,
het pa­ro­chie­blad voor Heems­kerk.
Hij voorvoelde zijn heen­gaan en schreef:
“Heel veel dank aan allen
die ik op deze weg mocht ont­moe­ten.
A Dieu”
Dat betekent: tot bij God!
Want we hopen elkaar weer te zien.

Zo mogen we terug­kij­ken
op een rijk en vervuld leven
en God danken vandaag.

Heer, geef hem de eeuwige rust...


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug