Arsacal
button
button
button
button


Maria, moeder van alle mensen....

Gebedsdag Vrouwe van alle volkeren in Heiloo

Overweging Preek - gepubliceerd: zaterdag, 8 juni 2024 - 1213 woorden
Maria, moeder van alle mensen....
Met de voorzitter van de stichting, op de achtergrond mgr. Punt
Met de voorzitter van de stichting, op de achtergrond mgr. Punt
Maria, moeder van alle mensen....

Op zater­dag 8 juni vond in Heiloo de gebeds­dag plaats ter ere van Maria, onder de titel van "Vrouwe van alle volkeren". Paus Fran­cis­cus heeft Maria ver­schil­lende keren Vrouwe en Moeder van alle volkeren genoemd, want deze aanroe­ping sluit aan bij de laatste En­cy­cliek van de paus. Een mooie en drukbe­zochte dag was het in Heiloo, met een pro­gram­ma van gebed, Eucha­ris­tie, aanbid­ding en ver­die­ping. Een klein ver­slag...

Het pro­gram­ma

De gebeds­dag was 's morgen om 11.00 uur al be­gon­nen met rozen­krans­ge­bed en lunch. Rond het Oesdom waren tenten met in­for­ma­tie en reli­gi­euze artikelen. Omdat ik eerst bij de Open Dag van het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut moest zijn - met een mooie opkomst aan geïn­te­res­seer­den (26) in de waarde­volle studie - sloot ik iets later aan voor de Eucha­ris­tie­vie­ring en - na een korte pauze - een lezing over de kracht van het gebed. Die lezing zal ik later in een aparte bijdrage publiceren. Prof. Mark Miravalle hield een lezing over de roe­ping van de vrouw in de kerk, onder meer aan de hand van de Apos­to­lische Brief Mulie­ris Dignitatem van paus Johannes Paulus II. Aan het einde van de dag sprak mgr. Jozef Punt een slot­woord.

De grote Bede­vaart­ka­pel was voor driekwart gevuld met mensen die de gebeds­dag mee­maak­ten.

Hier­on­der de homilie die ik op deze dag heb gehou­den.

Homilie

Maria moe­der van alle mensen

GEBEDSDAG VROUWE VAN ALLE VOLKEREN HEILOO

Moeder

Wij zijn vandaag in dank­baar­heid bijeen
om Maria te eren,
want zij is de Moeder en Vrouwe van alle volkeren.
Dit betekent dat we altijd bij Maria terecht kunnen,
wie of waar we ook zijn
en in wat voor situatie we ons ook bevin­den.
Bij Maria kun je altijd terecht,
zij is je moe­der.

Vrouwe

Zij is ook de Vrouwe
-het is het woord dat de bijbel in het boek Genesis gebruikt
voor de vrouw die ver­derop Eva wordt genoemd -;
dat woord Vrouwe ver­wijst er naar
dat zij degene is
die naast de nieuwe Adam, Jezus Christus staat,
dat Maria de “nieuwe Eva” is,
zoals de kerk­va­ders dat zeggen,
zij is de vrouw die Jezus de Ver­los­ser heeft bijgestaan,
door haar “ja woord”,
door haar trouw tot onder het kruis
en wachtend op, bid­dend om
de komst van de heilige Geest.

Mede­wer­king

Maria is de Vrouw en Moeder van alle leven­den,
omdat zij een unieke mede­wer­king heeft gegeven
aan de verlos­sing die Jezus ons heeft gebracht.
Het is daarom goed dat we vandaag Maria eren,
om haar rol in onze verlos­sing, onze red­ding
en om haar moe­der­lijke zorg voor ieder van ons,
voor alle mensen, alle volkeren,
ook vandaag.
Die moe­der­lijke zorg van Maria
is bij­zon­der nodig in onze zo bij­zon­dere tijd,
die geraakt is door veel ver­war­ring,
door oorlog, kwaad en zonde.

Eenzaam­heid

Een van de moei­lijkste dingen voor iedere mens
is het gevoel om helemaal alleen te staan
en door niemand gesteund te wor­den.
Dit gevoel is in onze samen­le­ving breed verspreid.
Ongeveer der­tig procent van de Neder­lan­ders
voelt zich een­zaam of sterk een­zaam
en dat percentage loopt steeds ver­der op.
Heel veel mensen voelen zich dus een­zaam,
vooral de ouderen en de jon­ge­ren;
de getallen van mensen
die zel­den of nooit contact hebben met anderen
zijn veel te hoog.
Vooral onder de jon­ge­ren is dat sterk gestegen,
onder hen is veel last van depressivi­teit.

Een teken aan de wand

Dat is door de Corona periode ver­sterkt,
maar dit alles zegt ook iets
over onze maat­schap­pij als zodanig .
We slagen er te weinig in
om ge­meen­schap te zijn,
met elkaar verbon­den te zijn.
En komt dat ook niet
omdat we geen gemeen­schap­pe­lijke bron meer hebben
van waaruit we leven,
niet gewor­teld zijn?
Je zou het alle mensen willen zeggen
en het willen uitroepen:
jullie hebben één Vader, de hemelse;
jullie hebben allen één Broe­der, Jezus Christus,
jullie hebben allen één moe­der, Maria.
Laat er dan ook één Geest zijn die jullie bezielt!

Fratelli tutti

Vorige maand hebben we aan de paus
een nieuwe tulpensoort aan­ge­bo­den
die “Fratelli tutti “ heet;
die tulpensoort draagt de naam
van de laatste En­cy­cliek van de paus,
die gaat over de broe­der­schap van alle mensen.
“Fratelli tutti” betekent dat wij allen broe­ders en zusters zijn.
Wat zou de wereld anders zijn
als we ons allemaal beter zou­den rea­li­se­ren
dat allen gees­te­lij­ke kin­de­ren zijn van God,
die we daarom “Vader” mogen noemen
en dat we allen gees­te­lij­ke kin­de­ren van Maria zijn,
die we daarom “Moeder” mogen noemen.
Die ver­bon­den­heid met elkaar
in God Vader, Zoon en heilige Geest,
en met Maria als moe­der­lijke begeleidster,
maakt dat we broe­ders en zusters zijn.

Strijd

Oorlog en strijd
maken de ge­meen­schap van de mensen kapot;
dat is zo in het groot,
dat is óók zo onder mensen onderling,
als er oorlog is in de men­se­lijke ver­hou­dingen;
kun je over iets heen stappen?
Kun je er mee omgaan, ook al vind je het niet fijn?
Of kies je voor het conflict­mo­del
of de slacht­of­ferrol?
Jezus roept je op, Jezus roept ons allen op
om bijeen te brengen, ge­meen­schap te stichten,
een­heid en verbin­ding te bevor­de­ren
en Maria als je moe­der­lijke begeleidster te kiezen:
“Zie daar je moe­der!”

Ook een­zaam­heid is een wond in de mensen­ge­meen­schap,
zo zou het niet moeten zijn,
daardoor verwor­den wij tot in­di­vi­duen,
terwijl de ver­bon­den­heid met God en met elkaar
juist zo’n groot en belangwekkend goed is,
want God heeft ons als sociale wezens geschapen.

Vader­loze tijdperk

Het is alweer veer­tig jaar gele­den
dat het boek “het vader­loze tijdperk” verscheen
van Alexan­der van der Does de Willebois .
Met die titel doelde auteur erop
dat manne­lijk­heid en va­der­lijk gezag
verdwenen waren
en dat het voor jonge mensen daardoor moei­lijker was
houvast te hebben en ori­ën­ta­tie in het leven,
met de kracht om offers te brengen.
Dat is nog steeds actueel.
Dit boek wordt dan ook voort­du­rend herdrukt.
Intussen zou­den we mis­schien ook wel kunnen zeggen
dat we bovendien
in een moe­derloos tijdperk zijn terecht­ge­ko­men.
Want heel veel jonge mensen
hebben die aan­dacht en liefde en een vaste structuur
in hun jeugd moeten ontberen...

Het gemis van ouders, maar niet in ons geloof

Gedragsweten­schappers zullen zeggen
dat het nadelig is voor iemands ont­wik­ke­ling
als een echte vader en moe­der afwe­zig zijn in ons leven
en daardoor ook stu­ring en geborgen­heid ont­bre­ken.

En mis­schien hebt Uzelf ook wel
een vader en moe­der gemist;
wat mag je er dank­baar voor zijn
als je een goed en mooie gezin hebt gehad.
Maar hoe dan ook:
als we gelo­vi­ge mensen zijn,
zijn die vaderrol en die moe­derrol
toch aanwe­zig in ons leven

Wat wij leren van onze vaders
aan moed en kracht, ook om offers te brengen,
dat ont­van­gen en leren wij ook van God,
die voor ons een Vader is
en die mens werd om in Jezus Christus Zijn Zoon,
Zijn leven voor ons op te offeren;
wat wij ervaren aan liefde en zorg door onze moe­ders,
ervaren wij ook door onze band met Maria.

We danken daarom God vandaag
dat hij ons een moe­der gegeven heeft.
Die moe­der is er altijd voor ons
en zij is er overal en voor ie­der­een ,
zij is de vrouwe en moe­der van alle volken .
Haar zorg voor ons is als de zorg van Jezus zelf
die zelfs zijn leven uit liefde voor ons heeft gegeven.

Laten we Maria daarom eren
en met haar en haar Zoon
door het leven gaan.

Terug