Arsacal
button
button
button
button


Bidden en werken in de kracht van de Geest

Vormselviering in Hilversum

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 8 juni 2024 - 339 woorden
De vormelingengroep (voorzover ze op een gepubliceerde foto mochten)
De vormelingengroep (voorzover ze op een gepubliceerde foto mochten)
De door de vormelingen gemaakte kaarsen
De door de vormelingen gemaakte kaarsen
Leden van de vormselwerkgroep
Leden van de vormselwerkgroep

Op zater­dag 8 juni was in de Sint Vitus­kerk in Hilversum de vormsel­vie­ring voor het dekenaat Hilversum. Vieren­twin­tig vor­me­lin­gen ont­vingen dit sacra­ment; het jon­ge­ren­koor Golden Voices heeft daarbij gezongen. Een kort ver­slag van een goed ver­zorgde vie­ring.

Vormsel­ca­te­che­se

De Vormsel­werk­groep werd terecht gehul­digd aan het einde van de vie­ring. Het is bij­zon­der be­lang­rijk dat mensen met geloof en liefde voor dit werk zich inzetten voor de vormsel catechese. Ook de beide per­ma­nent diakens die betrokken waren bij de vie­ring en de voor­be­rei­ding wer­den in de bloemen gezet door pastoor-deken Jules Dresmé. Ikzelf kreeg ook iets als dank voor de vormsel­vie­ring én omdat het maan­dag 12,5 jaar gele­den is dat ik de bis­schops­wij­ding heb ont­van­gen in deze zelfde Sint Vitus­kerk! Samen met de andere jubilea zullen we dat op 29 sep­tem­ber vieren.

Mede­wer­kers aan de vie­ring

Die diakens Evert Florijn en Wim Balk assis­teer­den dus bij de vie­ring. Con­ce­le­branten waren deken Jules P.M. Dresmé en pastor Elroy J.A.H. Kaak en een oom van een van de vor­me­lin­gen, Paulus Tilma. Het jon­ge­ren­koor Golden Voices stond o.l.v. Simone Rogge­kamp. Ook acolieten en mis­die­naars ontbraken niet!
Vor­me­lin­gen deden de lezingen en de voor­beden.

Kaarsen

Naast de altaar­ruim­te stond een stan­daard opge­steld met kaarsen die de jon­ge­ren - allen middel­ba­re scholieren - bete­ke­nis­vol had­den versierd. De doopkaarsen van de vor­me­lin­gen wer­den door mij aangestoken aan het begin van de hernieu­wing van de doop­be­lof­ten en de ge­loofs­be­lij­de­nis. De vele ouders en fami­lie­le­den en andere pa­ro­chi­anen die waren geko­men waren en­thou­siast over de goed voor­be­reide vie­ring en gaven na afloop een applaus, ook als felici­ta­tie en bemoe­diging voor de vor­me­lin­gen.

Open voor de Geest

In de preek heb ik de vor­me­lin­gen gevraagd hun leven en hun hart niet vol te stoppen met materie, geluid, beel­den enz., maar een stilte en open­heid te hou­den voor de heilige Geest. Als die je leidt, komt er iets moois tot stand

Van harte wens ik de vor­me­lin­gen proficiat! Van harte gefe­li­ci­teerd en blijf bewust met de Geest van God, de goede gGeest, op weg gaan!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug