Arsacal
button
button
button
button


Goede zaadjes zaaien in de kracht van de heilige Geest....

Vormselviering in Heemstede

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 9 juni 2024 - 243 woorden
Een van de vormselversieringen
Een van de vormselversieringen
vormelingen na afloop van de viering
vormelingen na afloop van de viering
Ontmoeting met werkgroep, misdienaars en andere vrijwilligers
Ontmoeting met werkgroep, misdienaars en andere vrijwilligers

Zondag­och­tend 9 juni was de vormsel­vie­ring voor de H. Familie­paro­chie in de St. Bavo­kerk in Heem­ste­de. Tien vor­me­lin­gen ont­vingen het sacra­ment van de heilige Geest. Zij wer­den uit­ge­no­digd om met en door de kracht van die Geest zaaiers van goede zaadjes te zijn.

Mooi versierd

De pa­ro­chie omvat Heem­ste­de, Benne­broek en Vo­ge­len­zang. De vormsel­werk­groep had ook dit jaar de vor­me­lin­gen goed voor­be­reid, samen met pater Esko Kissboat IVE, die con­ce­le­breerde. Het Bavo­koor o.l.v. Rob de Draijer zong toepas­se­lijke lie­de­ren. De kerk was mooi versierd in de geest van het vormsel en de vor­me­lin­gen droegen bij aan de vie­ring door de lezingen, voor­bede en een dank­woord.

Een zaaier ging uit...

Het thema van de Eucha­ris­tie­vie­ring was gekozen bij het evan­ge­lie van de zaaier die uit­ging om te zaaien. Hoe be­lang­rijk is het niet dat we goede zaadjes zaaien, dat is de goede dingen doen, zeggen, denken. Daartoe inspireert en sterkt ons de heilige Geest die we in het Vormsel ont­van­gen. Door de goede dingen die we doen ont­staat vaak een sneeuwbaleffect: het goede dat we doen voor een ander, helpt die ander weer om zelf ook goede zaadjes te zaaien en wij zelf leven weer dankzij de goede zaadjes die anderen in ons leven hebben uitgstrooid, zoals onze ouders.

Proficiat!

Na afloop van de vie­ring wer­den er nog foto's gemaakt en was er gelegen­heid voor ont­moe­ting. Van harte felici­teer ik de vor­me­lin­gen en hun bege­lei­ders, hun ouders en familie met deze bijzo­dere dag


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug