Arsacal
button
button
button
button


Bisschop Jozef Punt 45 jaar priester

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 9 juni 2024 - 318 woorden
Bisschop Jozef Punt 45 jaar priester
Mgr. Punt bij paus Franciscus
Mgr. Punt bij paus Franciscus
Bij de bisschopswijding in december 2011
Bij de bisschopswijding in december 2011

Van harte fe­li­ci­te­ren we mgr. dr. Jozef Marianus Punt die op zon­dag 9 juni mag gedenken dat hij 45 jaar gele­den tot pries­ter is gewijd. Van harte wens ik hem goede en gezegende jaren toe! Deze gedenk­waar­dige dag zal op 29 sep­tem­ber a.s. met het jubileum van mgr. Jan van Burg­ste­den (60 jaar pries­ter) wor­den her­dacht en gevierd met een Eucha­ris­tie­vie­ring in de ka­the­draal die om 15.00 uur begint. Zet U de dag vast in Uw agenda?

Gebeds­dag

Mgr. Punt was op zater­dag 8 juni aanwe­zig bij de gebeds­dag van de Vrouwe van alle Volkeren, waar hij con­ce­le­breerde bij de Eucha­ris­tie­vie­ring en aan het einde van de gebeds­dag heeft ge­spro­ken. Aan die gebeds­dag is een eer­der bericht gewijd. Ook op de zon­dag van de Barm­har­tig­heid, zon­dag na Pasen, heeft mgr. Punt de vie­ring van de god­de­lijke barm­har­tig­heid geleid in het hei­lig­dom van Heiloo.

Levensloop

Mgr. Jozef Punt is op 10 januari 1946 in Alkmaar geboren. Na een studie economie is hij naar het semi­na­rie Rolduc gegaan, toenter­tijd het enige semi­na­rie in Neder­land. Op 9 juni 1979 is hij door mgr. Johannes Gijsen tot pries­ter gewijd in de ka­the­draal van Roermond. Na een kape­laans­tijd en een voort­ge­zette studie in de sociale leer van de Kerk, pro­mo­veerde hij op de mensen­rechten aan de Uni­ver­si­teit van Augs­burg. Zijn proef­schrift kreeg een speciale bekro­ning, de Albertus Magnus­prijs. Hij werd docent aan het groot­semi­narie Rolduc, pastoor-deken van Heerlen en bis­schop­pe­lijk vica­ris, totdat hij op 1 april 1995 werd benoemd tot hulp­bis­schop van Haar­lem en Apos­to­lisch Admini­strator van het Militair Or­di­na­ri­aat. Op 1 juli 1995 werd hij tot bis­schop gewijd door mgr. Bomers. Na diens plot­se­ling over­lij­den, werd mgr. Punt tot Apos­to­lisch Admini­strator en in 2001 tot dio­ce­saan bis­schop van het bisdom Haar­lem benoemd. Op 29 sep­tem­ber nam hij bezit van de zetel, precies 23 jaar voor de vie­ring van zijn pries­ter­jubi­leum op 29 sep­tem­ber a.s. Op 1 juni 2020 is mgr. Punt met emeritaat gegaan.

Proficiat!

Van harte fe­li­ci­te­ren we de emeritus-bis­schop met deze dag en wensen hem Gods zegen toe!

Terug