Arsacal
button
button
button
button


Verschillende jubilea herdacht in Redemptoris Mater seminarie

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 10 juni 2024 - 366 woorden

Maan­dag 10 juni was ik in het Re­demp­to­ris Mater semi­na­rie in Nieuwe Niedorp voor een gesprek met een groep pastoors, gesprekken met ver­schil­lende pries­ters en een vie­ring van de jubilea. Deken Samuel Mar­can­tog­nini was 25 jaar pries­ter. Ver­schil­lende andere pries­ters mogen 5, 10, 15 of 20 jaar pries­ter­schap her­denken en ik was 12½ jaar bis­schop op deze dag. Een dag van dank­baar­heid.

Nieuwe wet

Na de ge­spreks­ron­de met de pastoors vier­den we de Eucha­ris­tie. Het evan­ge­lie van de dag was dat van de zalig­spre­kingen uit het Matteüs evan­ge­lie, wel genoemd de ‘nieuwe wet’ van het evan­ge­lie. In de homilie stond ik daarbij stil. Die zalig­spre­kingen ver­vangen echter niet de tien gebo­den die door Jezus wor­den genoemd en samen­ge­vat onder de noemer van de liefde tot God en de liefde tot de naaste. Elk gebod is dus een uitdruk­king van de liefde en dient om de liefde te beves­tigen.

Hoe Jezus naar Zijn leer­lin­gen kijkt

De zalig­spre­kingen laat zien hoe Jezus naar de leer­lin­gen kijkt, niet alleen die van toen, ook die van nu: zij zijn arm van geest, treurend, hon­ge­rend en dorstend, wor­den ver­volgd. beschimpt en laster­lijk van kwaad beticht. Zij kunnen alleen "zalig"wor­den genoemd als iedere maatstaf van deze wereld niet wordt toegepast!.

Een geest van itinerantie

De christen moet daarvoor bezield zijn met een geest van ‘intinerantie’, onderweg zijn, niet vastzitten aan dingen, mensen, plaatsen; dat is een geest die eigen is aan de spiri­tua­li­teit van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg. Want wie onderweg is met Jezus probeert het leven en alles wat er gebeurt te beleven als iets van de hemel, iets waar God in is betrokken.

Kruis en ver­rij­ze­nis

Zo zien we dat bij Paulus: vaker ver­telt hij over alle tegen­slagen die hij moet meemaken: ver­vol­gingen, ge­van­ge­nisstraf, schip­breuken, smaad en laster, enzo­voorts. Tege­lijk is hij vervuld van vreugde. Hij beleeft dus beide: kruis en ver­rij­ze­nis.

Er zijn dus voldoende kruisen. Maar het is Christus die in je leeft als je met Hem gaat. Zalig de armen van geest. Wij zijn armen, we bezitten niets en hebben alles! We kunnen ons niet beroemen op iets dat ons groot en aanzien­lijk maakt, maar alleen op een weg van liefde die een weg van geven is.

Terug