Arsacal
button
button
button
button


Verslag in de Bisschoppenvergadering van 'Pastoors voor de synode'

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 11 juni 2024 - 306 woorden

Tijdens de bis­schop­pen­ver­ga­de­ring van 11 juni heeft pastoor Harry Quaedvlieg, vica­ris generaal van het bisdom Roermond, ver­slag gedaan van de synode­bij­een­komst ‘pastoors voor de synode’ die hij van 29 april tot 2 mei in Rome heeft bijgewoond. Tevens werd van gedachten gewisseld over de vraag hoe een ‘conver­sa­tie in de geest’, zoals die tij­dens de bij­een­komst plaats vond, voort­gang kan vin­den en toegepast kan wor­den ook in Neder­land.

Mooie erva­ring

Harry Quaedvlieg heeft veel erva­ring met de pa­ro­chies van Geleen waar hij pastoor was en die hij tot een­heid heeft gebracht en nu ook - naast pas­to­rale taken - als vica­ris generaal (tij­dens deze tijd van wachten op de nieuwe bis­schop, nu er geen bischop van Roermond is, heet hij offi­cieel “alge­meen gedele­geerde van de dio­ce­saan admini­strator”). De ont­moe­tingen in Rome zijn bij­zon­der mooi en vrucht­baar geweest en een ‘praktijkles in synodali­teit’.

De manier van spreken

Dat zat met name in de wijze waarop men met elkaar sprak: de ver­ga­dersessies be­gon­nen steeds met stilte of een tijd van gebed of per­soon­lijke be­zin­ning. Daarna pas ging men spreken over het on­der­werp. In een eerste ronde kreeg ieder een afgemeten (indi­ca­tief) tijd om te spreken. Het luis­te­ren naar elkaar staat centraal. Daarna weer stilte, gebed en re­flec­tie. In een tweede ronde komt ie­der­een aan de beurt om aan te geven wat hij be­lang­rijk of waarde­vol vond. Ook in deze ronde wordt niemand onder­bro­ken en na de ronde volgt opnieuw een stilte. In de derde ronde kon er gedis­cus­sieerd wor­den en argu­menten wor­den uitgewisseld. Het was de bedoeling om dan tot een soort van con­clu­sie of samen­vat­ting komt van de punten die men mee wil nemen of wil over­we­gen. Het gaat om een vorm van on­der­schei­den in de Geest.

Na afloop van de ont­moe­ting met vica­ris Quaedvlieg werd in de tuin een foto gemaakt.

Terug