Arsacal
button
button
button
button


Ritus van het 'Onze Vader' gevierd

Belangrijke stap op de Neocatechumenale Weg

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 15 juni 2024 - 361 woorden
Het zingen van het Onze Vader
Het zingen van het Onze Vader
Ritus van het 'Onze Vader' gevierd
Het zingen van het evangelie tijdens de woordviering
Het zingen van het evangelie tijdens de woordviering

Zater­dag­mid­dag 15 juni vond in de Sint Bavo­kerk in Heem­ste­de de ritus plaats van de vernieu­wing van de overhan­diging van het Onze Vader, een be­lang­rijke "passage" op de weg van het Neo­ca­te­chu­me­naat. Voor de fees­te­lij­ke vie­ring waren gemeenchappen uit Italië, Spanje en Portugal aanwe­zig.

Een nieuwe stap...

Ge­meen­schappen van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg uit Den Haag, Schoon­hoven en Haar­lem waren toe aan het zetten van deze nieuwe stap, die een bij­zon­der accent legt op het gebed, de deelname aan het gebed in de ge­meen­schap en het Gebed des Heren, het Onze Vader. Het team van inter­na­tio­naal verant­woor­de­lijken was voor deze Woord­vie­ring aanwe­zig en stelde zich garant voor de lei­ders van de ge­meen­schappen die dat op hun beurt deden voor de broe­ders en zusters van de ge­meen­schappen die deze stap gingen zetten: zij getuig­den dat die broe­ders en zusters inder­daad klaar waren voor deze passage.

In het Neder­lands!

Voor de vele leden van de ge­meen­schappen uit Venetië, Spanje en Portugal was er simul­taan­ver­ta­ling. Zij volg­den op deze wijze de hele vie­ring en zongen op het einde voor de Neder­landse ge­meen­schappen, met elkaar het Onze Vader op een mooie en een beetje Oosterse melodie... in het Neder­lands! Op de tekst­blaadjes van deze zan­gers zag ik hoe daar die inge­wik­kelde Neder­landse taal in fone­tisch schrift gevangen was om hen te helpen bij de uit­spraak.

Het Onze Vader

In de homilie stond ik stil bij de bete­ke­nis van het Onze Vader dat ons leert tegen de tijdgeest van het "ik" in te gaan - er staat niet voor niets: Onze Vader -: God is een Vader voor alle mensen. Dit betekent dat wij kind zijn. Het Onze Vader wil in ons dus de geest van het kind­schap levend hou­den. Het eerste deel van het Onze vader is gericht op de ver­heer­lij­king van God en het doen van Zijn wil. Ook wat wij vragen in het tweede deel van dit gebed is niet gericht op het "ik"en de "materie". Behalve de aller­nood­za­ke­lijkste levens­be­hoef­te - ons dage­lijks brood -, vragen we om onze red­ding en verlos­sing, in het besef dat wij ver­ge­ving nodig hebben.

Na de vie­ring was er een ge­za­men­lijke maal­tijd op een andere lokatie.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug