Arsacal
button
button
button
button


Nieuwe bisschop van Roermond benoemd

Hartelijke felicitaties aan het bisdom en mgr. Van den Hout

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 21 juni 2024 - 322 woorden
Mgr. van den Hout met links de Apostolisch Nuntius, rechts zijn voor-voorganger mgr. Wiertz en achter hem hulpbisschop mgr. Everard de Jong
Mgr. van den Hout met links de Apostolisch Nuntius, rechts zijn voor-voorganger mgr. Wiertz en achter hem hulpbisschop mgr. Everard de Jong

Op vrij­dag 21 juni is om 12.00 uur bekend gemaakt dat de H. Vader paus Fran­cis­cus mgr. Ron van den Hout heeft benoemd tot Bis­schop van Roermond. Van harte fe­li­ci­te­ren we het bisdom Roermond met hun nieuwe her­der en mgr. Van den Hout met zijn benoe­ming.

Foto

De foto is geno­men bij de vie­ring van het 25 jarig bis­schops­jubi­leum van mgr. dr. Everard de Jong, hulp­bis­schop van nhet bisdom Roermond en Apos­to­lisch Admini­strator van het Militair Or­di­na­ri­aat. Links naast mgr. Van den Hout zit aarts­bis­schop mgr. dr. Paul Tschang In-Nam, Apos­to­lisch Nuntius, die de benoe­ming heeft voor­be­reid. Rechts zit mgr. Frans Wiertz, de bis­schop van Roermond vóór de betreurde mgr. Smeets (20 de­cem­ber 2023 overle­den).

Levensloop

Z. Exc. mgr. Cornelis Fran­cis­cus Maria van den Hout werd op 11 no­vem­ber 1964 geboren in Tilburg en in 1993 in de Sint Jan in Den Bosch tot pries­ter gewijd. Hij stu­deerde Bijbelse theo­lo­gie in Rome en pro­mo­veerde aan de Uni­ver­si­teit van Nijmegen.

Bisdom­bestuur

In het besturen van een bisdom heeft hij al de nodige erva­ring opgedaan: sinds 2017 was hij de bis­schop van Gro­nin­gen-Leeu­war­den, waar men hem zeer zal missen en waar men zijn toe­gan­ke­lijke pas­to­rale stijl, open­heid en ker­ke­lijke trouw bij­zon­der waar­deerde. Nadat hij pastoor en deken was geweest in het bisdom ’s-Hertogen­bosch, werd hij daar in 2012 vica­ris-generaal. Door zijn ach­ter­grond en studie heeft hij ook met de agra­rische wereld connectie. Binnen de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie is hij verant­woor­de­lijk voor de beleids­sec­tor Missie en ont­wik­ke­ling.

Rolduc

In het bisdom Roermond is hij geen onbekende want daar doceerde hij bijbel­we­ten­schap­pen aan het groot­semi­narie Rolduc, wat hij ook aan ver­schil­lende andere semi­na­ries deed. In het semi­na­rie van ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam is hij ver­schil­lende malen geweest voor een blok­col­lege in de twee weken in januari die daarvoor bestemd zijn.

Proficiat!

Van harte fe­li­ci­te­ren we het bisdom Roermond met hun nieuwe bis­schop! Ook mgr. Van den Hout fe­li­ci­te­ren we van harte en wensen hem alle zegen toe voor zijn nieuwe opdracht met mijn gebed daarvoor!

Terug