Arsacal
button
button
button
button


Afscheid Edith Hooge van de Onderwijsraad

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 21 juni 2024 - 343 woorden

Vrij­dag­mid­dag 21 juni nam Edith Hooge met een mooie bij­een­komst afscheid als voor­zit­ter van de Onder­wijsraad. Zij voerde met de NKSR en mij als bis­schop-referent voor het onder­wijs (en na­tuur­lijk met vele andere betrok­ke­nen) onder meer de gesprekken over art. 23 van de Grondwet, die leid­den tot de in­for­merende notitie Onder­wijs­vrij­heid én Over­heids­zorg (2019) van de Onder­wijsraad.

Vandaar dat ik met de voor­zit­ter van de Neder­landse Katho­lie­ke School­raad (NKSR), diaken drs. Titus Frankemölle, aanwe­zig was bij dit afscheid.

Opnieuw voor­zit­ter

Ruim vijf jaar was Edith Hooge voor­zit­ter van de Onder­wijsraad (van 1 jan. 2019 tot 1 mei 2024). Intussen is zij aangetre­den als voor­zit­ter van het College van Bestuur van de Uni­ver­si­teit van Am­ster­dam.

Toespraak minister Dijk­graaf

Demissio­nair minister van Onder­wijs, Cultuur en Weten­schap Robbert Dijk­graaf, prees haar hierom in een toe­spraak waarin hij stil stond bij haar (uits­te­kend) func­tio­ne­ren in deze vijf jaar: zij had niet bepaald de luwte en rust opge­zocht, maar ook als hoog­le­raar gedurende vele jaren waar­deerde Dijk­graaf deze nieuwe stap ten dienste van het aca­de­misch onder­wijs.

Andere sprekers

In een volgend moment ston­den drie (oud)leden van de Jon­ge­ren Onder­wijsraad, die Edith Hooge heeft ingericht, stil bij de po­si­tie­ve erva­ringen die zij in de Raad had­den opgedaan. Israa Aly, Pippa den Otter en Rients Bakker keken met warmte terug op hun tijd in de Raad. Mirjam van Leeuwen, se­cre­ta­ris-directeur van de Onder­wijsraad besloot de rij van sprekers met een re­flec­tie op deze vijf jaar en de persoon van de voor­zit­ter die iets met taal heeft...

Lezen en schrijven

Dat beaamde Edith Hooge in een dank­woord waarin zij nogmaals aan­dacht vroeg voor het werk van de Stich­ting Lezen en Schrijven die mensen help om lezen en schrijven onder de knie te krijgen en daardoor meer te kunnen participeren in de samen­le­ving. Daar­mee was het formele gedeelte van de bij­een­komst besloten en was er nog een receptie. De bij­een­komst was rede­lijk kleinschalig gehou­den, waardoor er goede gelegen­heid was voor ie­der­een om elkaar en de schei­dende voor­zit­ter te ont­moe­ten.

Van harte wensen we mw. Edith Hooge alle goeds en zegen toe in haar nieuwe functie!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug