Arsacal
button
button
button
button


Bavodag was er weer voor vormelingen, in en rond de kathedraal

Een 'super-dag'

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 22 juni 2024 - 416 woorden
buiten spelen...
buiten spelen...
met de misdienaars
met de misdienaars
workshop muziek
workshop muziek

Zater­dag 22 juni was in en rond de ka­the­draal de Bavo­dag, een fees­te­lijk pro­gram­ma waarvoor de vor­me­lin­gen wor­den uit­ge­no­digd (maar ook andere tieners zijn welkom). Het was een mooie dag met een gevarieerd pro­gram­ma waar­van de tieners erg hebben genoten.

"Een super­dag", noem­den ze het.

Voor­be­rei­ding

De deuren van de ka­the­draal gingen om 10.00 uur open, maar ver­schil­lende pries­ters en jon­ge­ren die als vrij­wil­li­ger meede­den, ston­den al om 8.00 uur ’s morgens klaar om alles voor te berei­den. Pater Esko Kissboat was er, hij had de lei­ding van de dag, maar ook Javier Acuña van het jon­ge­ren­pas­to­raat van ons bisdom en kape­laan Teun Warnaar van de ka­the­draal ston­den toen al in de startblokken, samen met de jon­ge­ren!

Een mooi pro­gram­ma rond Carlo Acutis

Om 10.30 uur ging de dag van start, met onder meer een heel aantal work­shops, waar­on­der de work­shop muziek (zie foto). Van de work­shops waren twee rondes, zodat de tieners er twee kon­den kiezen. Centraal stond het leven van de tiener Carlo Acutis, die hield van gamen en com­puters, jong aan leukemie is gestorven, maar een on­ver­ge­te­lijke indruk heeft nagelaten door zijn harte­lijke aan­dacht voor mensen die het niet zo goed hebben, zijn liefde voor de Eucha­ris­tie en de rozen­krans en heel zijn voor­beeld van geloof en overgave. Volgend jaar wordt hij heilig verklaard. Na de lunch gingen de tieners samen en onder goede be­ge­lei­ding de torens van onze ka­the­draal beklimmen. Heel de dag waren er buiten opblaas-speeltoe­stel­len be­schik­baar (zie foto's). Na de tweede ronde work­shops werd een groeps­foto gemaakt (er moet na­tuur­lijk eerst even goed wor­den uit­ge­zocht wie zicht­baar op de foto mogen ver­schij­nen voordat we die kunnen publiceren).

Ben je weleens bang?

We hebben de dag af­ge­slo­ten met de heilige Mis. Naar aan­lei­ding van het evan­ge­lie van deze zon­dag over de storm op het meer (Mc. 4, 35-41) stond ik stil bij alles waar we bang voor kunnen zijn in het leven en bij wat je dan ver­trouwen geeft: als je een vriend­schap­band met Jezus hebt, geeft je de relatie met Hem ook het ver­trouwen dat je er niet alleen voor staat bij storm en tegen­slag in je eigen leven. Het is mooi als Jezus je licht­puntje kan zijn. Het leven van Carlo Acutis was daar een mooi voor­beeld van.

Volgend jaar

Volgend jaar is de dag gepland op zater­dag 21 juni 2025. We hopen dat vele vor­me­lin­gen (en andere tieners) mee zullen doen! Dank aan de pries­ters en vrij­wil­li­gers die deze dag weer hebben moge­lijk gemaakt!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug