Arsacal
button
button
button
button


Vergaderingen...

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 13 mei 2013 - 104 woorden
vergadering van het officiium educationis
vergadering van het officiium educationis

Deze week zijn er veel ver­ga­de­ringen: het officium educationis (zie vorig bericht), de Raad voor Eco­no­mische Aangelegen­he­den van het Bisdom, die over de finan­ciële aan­ge­le­gen­he­den gaat, de maan­de­lijkse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie waarin de bis­schop­pen over een veel­heid aan thema’s ver­ga­deren, een benoe­mingen­ver­ga­de­ring, de pries­ter­raad, de Dio­ce­sane Pas­to­rale Raad die voor het eerst bijeen kom, de staf­ver­ga­de­ring van het bisdom, dage­lijks bestuur en alge­meen bestuur van de Neder­landse Katho­lie­ke School­raad en nog twee “ad hoc” ver­ga­de­ringen.

Eerlijk gezegd is ver­ga­deren niet mijn grootste passie, maar het hoort erbij en gelukkig is niet iedere werkweek zo ‘ver­ga­der-ach­tig’ als deze week.

Terug