Arsacal
button
button
button
button


Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren in Amsterdam

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 20 mei 2013 - 138 woorden
gebedsdag Pinksteren Amsterdam
gebedsdag Pinksteren Amsterdam

Op Pink­ste­ren werd in Am­ster­dam de tra­di­tio­nele gebeds­dag ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren gehou­den in de Beurs van Berlage aan het Damrak. Het aantal deel­ne­mers aan de dag groeit nog steeds, dit jaar waren het er volgens de telling van de mensen van de Beurs 833.

Zij kon­den luis­te­ren naar ge­tui­ge­nissen van een Marioloog uit de Verenigde Staten, een pastoor uit Sri Lanka die een paro­chie­kerk heeft gebouwd ter ere van "Our Lady of all nations" en twee Neder­landse 'mis­sio­na­rissen' van de bood­schappen. Daar­naast was er aanbid­ding en rozen­krans­ge­bed en de heilige Mis met de bis­schop­pen.

Aan het einde kon ie­der­een een per­soon­lijke zegen ont­van­gen. Gelukkig werd er ook heel veel gebruik gemaakt van de gelegen­heid om het boete­sa­cra­ment (de biecht) te ont­van­gen. Mooie muziek van het combo omlijstte deze dag van ge3bed en ge­tui­ge­nis.

Terug