Arsacal
button
button
button
button


Kapel Benedictinessen Aalsmeer ingewijd

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 29 mei 2013 - 301 woorden
Bruna Spandri met een van de zusters na de viering in de parochiekerk
Bruna Spandri met een van de zusters na de viering in de parochiekerk

Op dins­dag 28 mei is de kapel van de zusters Bene­dic­ti­nessen in het klooster naast de paro­chie­kerk aan de Stommeerweg in Aalsmeer ingewijd. Behalve de zusters die de Aalsmeerse ge­meen­schap gaan vormen waren ook mede-zusters uit Italië aanwe­zig, alsmede het bestuur van de steun-stich­ting voor de zusters, ver­schil­lende pries­ters en de verant­woor­de­lijke van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg voor onder meer Duits­land en Neder­land, Bruna Spandri.

De aanwe­zige gelo­vi­gen en de muren van de kapel wer­den be­spren­keld met het gewijde water en het nieuwe altaar werd gezegend en bewierookt. In de preek heb ik op het bij­zon­dere karakter van de plaats gewezen: in de nabij­heid van het vlieg­veld (de gelo­vi­gen in de kapel kijken uit op een groot raam waardoor ze continu vliegtuigen zien opstijgen en lan­den), het centrum van de showbussiness, de grootste bloemen­vei­ling ter wereld en de nabij­heid van de stad Am­ster­dam: in deze wereld van glitter en glamour, van geldverdienen en reizen, zijn de zusters een teken van de aanwe­zig­heid van God in deze wereld. Zij hebben alles achter gelaten en het evan­ge­lie van de dag nodigde hen uit te ver­trouwen dat dit offer hon­derd­vou­dig vrucht zal dragen, terwijl de eerste lezing hen uitno­digde om alles met een blij gezicht en edel­moe­dig­heid aan God te geven.

Na de heilige Mis in de kapel vond in de paro­chie­kerk nog een vesper­vie­ring plaats voor een volle kerk met voor­na­me­lijk leden van de Neo­ca­te­chu­me­nale ge­meen­schappen van Noord- en Zuid-Holland. Hier stel­den de zusters zich voor en sprak ik over het cha­risma van de aanwezxig­heid van de zusters in ons bisdom: een con­tem­pla­tief leven dat tege­lijk is gericht op het ont­van­gen van gasten en in gesprek gaan met mensen die het mis­schien niet zo ge­mak­ke­lijk hebben. De zusters zijn ook gewone mensen, die zelf ook in veel opzichten doormaken wat andere mensen moeten meemaken....

Terug