Arsacal
button
button
button
button


Vormsels regio Geestmerambacht, Heemskerk en De Waterkant

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 16 juni 2013 - 408 woorden
vormelingen van de internationale school in Bergen
vormelingen van de internationale school in Bergen

Dit weekend stond voor mij in het teken van het sacra­ment van het heilig vormsel dat ik heb toege­diend in de regio's Geestmerambacht, Heems­kerk en De Water­kant.

In de eerste van deze regio's heb ik op vrij­dag­avond het heilig vormsel mogen toedienen aan 27 jongens en meisjes van de Sint Johannes de Doper pa­ro­chie in Lange­dijk (Noord-Scharwoude), op zater­dag­och­tend waren de vor­me­lin­gen van de Europese school in Bergen aan de beurt in een Eucha­ris­tie­vie­ring waarin ook de com­mu­ni­can­ten van deze school hun eerste heilige communie ont­vingen (de groep vor­me­lin­gen is op de foto hiernaast afge­beeld). De jongens en meises waren afkoms­tig uit ver­schil­lende lan­den, maar de heilige Mis werd in de Engelse taal gevierd.

Aan het eind van de mid­dag volgde de vormsel­vie­ring in Schoorl voor 28 vor­me­lin­gen van de pa­ro­chies van Schoorl, Warmen­hui­zen, Bur­ger­brug en Tui­tjen­horn. De vie­rin­gen waren goed voor­be­reid en ver­zorgd en wer­den opge­luis­terd door drie ver­schil­lende koren, die alle drie heel mooi hebben gezongen. Pastoor E. van Teijlingen was bij alle drie de vormsel­vie­ringen con­cele­brant, terwijl kape­laan E. Kaak bij de beide Neder­landse vie­rin­gen con­ce­le­breerde.

In Schoorl waren ook de pastoors C. Hulse­bosch en J. Berkhout erbij. In de avond mocht ik ver­vol­gens het heilig Vormsel in de regio Heems­kerk toedienen: de vor­me­lin­gen kwamen uit Heems­kerk, Uitgeest en Castricum en het jon­ge­ren­koor van Heems­kerk luisterde de vie­ring op. De vor­me­lin­gen had­den geld ingezameld voor hulp aan een leef­tijd­ge­nootje dat geheel gezond was en ineens aan een erns­tige ziekte kwam te lij­den waardoor zij licha­me­lijk en verstan­de­lijk ge­han­di­capt was geraakt. Het meisje en haar ouders waren bij de vie­ring aanwe­zig en kregen de cheque overhan­digd. Het was mooi te zien hoe de vor­me­lin­gen had­den laten zien hoe zij aan prak­tisch chris­ten­dom wil­den werken. Ook op gees­te­lijk gebied had­den zij mooie (gebeds)erva­ringen opgedaan. Pastoor Ivan Garcia Ferman gaat hier afscheid nemen - en het was me dui­de­lijk dat de pa­ro­chi­anen hem niet graag laten gaan -; hij wordt opge­volgd door de pries­ter Bruno Sestito, die al als kape­laan in de regio werkt.

Op zon­dag was ik in Span­broek voor de vor­me­lin­gen van De Weere en Span­broek. Eerder was ik al in Hoogwoud geweest, wat tot dezelfde regio behoort. Ook hier was een mooie groep van - ik meen - 27 vor­me­lin­gen. Het Boni­fa­tius­koor van Span­broek luisterde de vie­ring op in de goedgevulde kerk die momenteel in res­tau­ra­tie is, en pastoor N. Knol con­ce­le­breerde terwijl ook de pas­to­raal werkers A. van Straaten en A.J. Kuin hun mede­wer­king verleen­den.

Terug