Arsacal
button
button
button
button


Mgr. Johannes Gijsen overleden

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 24 juni 2013 - 383 woorden
Met jaargenoten van het seminarie en mgr. Gijsen bij een herdenking van onze priesterwijding
Met jaargenoten van het seminarie en mgr. Gijsen bij een herdenking van onze priesterwijding

Op het hoog­feest van St. Johannes de Doper, zijn patroon­hei­lige, is de vroe­gere bis­schop van Roermond, mgr. dr. J.M. Gijsen, op 80 jarige leef­tijd overle­den. Ruim twin­tig jaar was hij bis­schop van Limburg en daarna - na een rust­pe­rio­de - nog vele jaren bis­schop van Reykjavik in IJsland.

Hij werd in 1972 op 39 jarige leef­tijd tot bis­schop van Roermond benoemd. Hij was een bis­schop met visie, niet con­ser­va­tief in de zin dat hij terug wilde naar de tijd van vóór het tweede Vati­caans concilie. Integen­deel, hij wilde juist met hart en ziel een bis­schop zijn die in en voor dat concilie stond en dat wilde uit­voeren. Hij wilde trouw zijn aan de paus en de kerk. Hij wilde de “weg des Heren berei­den”, zoals zijn wapen­spreuk luidt. Dat moti­veerde hem onder meer om een pries­ter­oplei­ding te beginnen, het groot­semi­narie Rolduc, waar zo'n 175 pries­ters zijn opgeleid, waar­on­der vijf van de hui­dige bis­schop­pen (onder wie mgr. J. Punt en ikzelf). Dat plantje heeft dus, zoals paus Paulus VI des­tijds hoopte en uitsprak, vrucht gedragen voor het hele land.

Ook begon hij een oplei­ding tot het per­ma­nent diaconaat dat het concilie had inge­voerd en een oplei­ding voor leken medew­wer­kers in catechese en pas­to­raat, die hij cate­chisten noemde. De geloofs­vor­ming had zijn speciale aan­dacht: hij publi­ceerde een cate­chis­mus voor vol­was­se­nen en veel catechese­ma­te­riaal voor jon­ge­ren en kin­de­ren, een traditie die het bisdom Roermond nog steeds voortzet. Hij startte een grootscheepse campagne om het katho­lie­ke geloof breed bekend te maken, wat leid­den tot de bekende slogan: “Katho­liek, zo gek nog niet!”. Zijn verlangen naar authen­tiek katho­liek onder­wijs leidde tot een eigen onder­wijsregle­ment voor Roermond, dat echter geen succes werd zodat het bisdom zich later toch bij het lan­de­lijk onder­wijsregle­ment heeft aan­ge­slo­ten.

Mgr. J. Gijsen was een bis­schop met een visie en een nieuwe koers, die dan ook de nodige weerstan­den opriep. Als jonge pries­ter had hij de last van het bis­schops­ambt opgelegd gekregen en de weerstand die zijn komst onder de oudere pries­ters en mede­wer­kers opriep, was voor hem zeker een kruis. Ook de laatste jaren van zijn leven heeft hij niet ge­mak­ke­lijk gevon­den. Aan het begin van dit jaar open­baarde zich de ziekte waaraan hij nu is overle­den.

Moge de Heer hem opnemen in Zijn woning, moge hij rusten in vrede.

Terug