Arsacal
button
button
button
button


Afscheid van een bisschop met visie

Mgr. dr. Joannes M. Gijsen

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 29 juni 2013 - 208 woorden
Heer, geef hem de eeuwige rust!
Heer, geef hem de eeuwige rust!

Op vrij­dag­avond 28 juni ben ik in Sittard geweest om afscheid te nemen van bis­schop mgr. Joannes Gijsen en samen met mgr. Fr. Wiertz, mgr. E. De Jong, mgr. P. Bürcher (op­vol­ger van mgr. Gijsen in Reykjavik), vele pries­ters, diakens en andere gelo­vi­gen de heilige Eucha­ris­tie voor de overle­den bis­schop te vieren.

In de homilie omschreef de hui­dige bis­schop van Roermond zijn voor­gan­ger als een bis­schop met visie, die het bisdom veel goeds had nagelaten, waar­on­der vele pries­ters en diakens (mgr. Gijsen had 200 pries­ters gewijd en uit zijn semi­na­rie zijn vijf bis­schop­pen voort­ge­ko­men; voor andere bis­dom­men - vooral het bisdom Rotter­dam - zijn even­eens enkele tien­tal­len pries­ters gewijd die in Rolduc hebben gestu­deerd).

Van pastoor H. Broers die de overle­den bis­schop heeft begeleid in zijn laatste aardse dagen, hoorde ik dat mgr. Gijsen gestorven was terwijl op diens feest­dag een litanie van Johannes de Doper bij hem werd gebe­den. Zelf heeft de overle­den bis­schop een bidprentje samen­ge­steld met een afscheids­groet en een omschrij­ving van de intenties die hem hebben bewogen, met name het verlangen om zijn patroon Sint Jan na te volgen en de weg des Heren te berei­den.

Op de web­si­te van het Katho­liek Nieuws­blad staat een inter­view dat ik over Mgr. J. Gijsen heb gegeven

Terug