Arsacal
button
button
button
button


Afscheid docent pastoraal-theologie seminarie

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 6 juli 2013 - 143 woorden
Afscheid docent  pastoraal-theologie seminarie

Aan het einde van dit aca­de­misch jaar heeft pastoor dr. A.J.M. Hendriks, ere-kannunik van het bisdom, afscheid geno­men als docent van het groot-semi­na­rie op De Tilten­berg. Hij heeft deze taak bijna vijf­tien jaar vervuld. Het afscheid vond plaats in de semi­na­rie­ge­meen­schap bij de slot-barbecue op De Tilten­berg en op vrij­dag­avond 5 juli werd hem nog een etentje aan­ge­bo­den met de semi­na­rie-rectoren en de studieprefect van de oplei­ding en zijn naaste collega in de pas­to­raal­theo­lo­gie.

In de pries­ter­oplei­ding is de pas­to­raal theo­lo­gie na­tuur­lijk een be­lang­rijk vak. Het omvat een meer theore­tisch deel alsmede een bena­dering van concrete pas­to­rale vraag­stukken, waarbij de pas­to­rale erva­ring van de docent na­tuur­lijk ook een be­lang­rijke rol speelt. We zijn dr. A. Hendriks dan ook bij­zon­der dank­baar voor zijn docent­schap dat hij naast zijn andere taken heeft vervuld. Gelukkig hoopt het semianrie in een goede opvol­ging te kunnen voor­zien.

Terug