Arsacal
button
button
button
button


Summerschool over leiderschap

Centrum voor Sociale Leer van de Kerk

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 19 juli 2013 - 586 woorden
CSLK: een venster op de wereld
CSLK: een venster op de wereld

Het centrum voor de Sociale Leer or­ga­ni­seert ook dit jaar weer een summer­school voor jon­ge­ren van 20-30 jaar, dit keer over het thema lei­der­schap en sociale leer van de Kerk, met onder meer oud-minister Hans Hillen, oud-senator Jos van gennip, dr. Roel van der Voort, prof. Gerard van Wissen, prof. Fred van Iersel en anderen. Ik zal een bijdrage geven over de lediing­ge­vende rol van de katho­liek in de samen­le­ving. Opgave bij de Tilten­berg (email-adres hier­on­der; tel. 0252-345345).

Maan­dag 26 t/m woens­dag 28 au­gus­tus 2013

Summer School Katho­lie­ke Sociale Leer

Leider­schap en de Sociale Leer van de Kerk

Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk or­ga­ni­seert in samen­wer­king met het Boni­fa­tius Instituut (De Tilten­berg) voor de derde maal de Summer School over de Sociale Leer van de Kerk.

Te­gen­woor­dig wordt veel ge­spro­ken van een crisis in het lei­der­schap. Steeds meer maat­schap­pe­lijke instituties wor­den ontdaan van hun aureool, zoals de bank­we­reld, de rech­ter­lijke macht en al lan­gere tijd, de poli­tiek en het be­drijfs­le­ven. Meer dan ooit is geïnspireerd lei­der­schap nodig. De samen­le­ving vraagt om lei­ders die uit­stra­ling hebben en een weg kunnen wijzen in een moreel ver­dwaalde wereld. In deze summer school wordt er een kans gebo­den voor ver­die­ping in het lei­der­schap en de sociale leer van de Kerk.

Jon­ge­ren van 20-30 jaar (HBO/WO niveau) zijn van harte uit­ge­no­digd hieraan deel te nemen.

Details

data: Maan­dag 26, dins­dag 27 en woens­dag 28 au­gus­tus 2013
lokatie: Be­zin­nings­cen­trum: De Stal op de Kaag, Kaageiland (over­nach­ting)
eigen bijdrage: € 125 p.p. (betaling geldt als in­schrij­ving)
literatuur: Com­pen­dium van de Sociale Leer van de Kerk en en­cy­cliek Caritas in Veritate (samen €&nbps;25), te ver­krij­gen via de organi­sa­tie.
lei­ding: De Summer School staat onder lei­ding van prof. dr. G.J.M. van Wissen, docent Sociale Leer van de Kerk en voor­zit­ter van het CSLK; per­ma­nent diaken ing. Ph.S. Weijers BScR, bestuurslid CSLK, per­ma­nent diaken prof. dr. A.H.M. van Iersel, en pastor C. van Lent, voor­zit­ter van het Be­zin­nings­cen­trum Stal op de Kaag.
cer­ti­fi­caat: Deelname aan de Summer School wordt beloond met een cer­ti­fi­caat van de or­ga­ni­se­rende instanties, het Boni­fa­tius Instituut en het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk.
in­for­ma­tie en aanmel­ding: mkarsten@tilten­berg.org
0252-345345

Pro­gram­ma

Dag 1 - Maan­dag 26 au­gus­tus

10.00 uur Aankomst en in­schrij­ving; koffie.
10.30 uur Welkom door het cursus­team olv Gerard van Wissen
11.00 uur In wat voor samen­le­ving leven wij? Lezing drs. Patrick Kuipers; dis­cus­sie
12.30 uur Lunch
14.00 uur Leiding geven in de moderne samen­le­ving, Lezing dr. Roel van der Voort; dis­cus­sie
15.30 uur Theepauze
16.00 uur Kennis­ma­king met de Katho­lie­ke Sociale Leer, Lezing prof. dr. Gerard van Wissen; dis­cus­sie
17.30 uur Diner
20.00 uur Lagerhuis
21.30 uur Afslui­ting

DAG 2 - Dins­dag 27 au­gus­tus

7.15 uur H.Mis, cele­brant mgr. dr. J. Hendriks
8.00 uur Ontbijt
9.00 uur De lei­ding­ge­vende rol van de katho­liek in de samen­le­ving, lezing mgr. dr. J. Hendriks
10.30 uur Koffiepauze
11.00 uur Leiding­ge­ven en de Katho­lie­ke Sociale Leer, lezing en dis­cus­sie prof. dr. Fred van Iersel
12.30 uur Lunch
14.00 uur Mondiale bete­ke­nis van de Katho­lie­ke Sociale Leer, lezing mr. Jos van Gennip, oudlid 1e Kamer
15.30 uur Theepauze
16.00 uur Dis­cus­sieronde met mr. Jos van Gennip
17.30 uur Rond­vaart op de Kaag
18.30 uur Barbecue.

Dag 3 - Woens­dag 28 au­gus­tus

7.15 uur H.Mis, cele­brant pastor Kees van Lent
8.00 uur Ontbijt
9.00 uur Ethiek in economie en poli­tiek; dis­cus­sieronde Caritas in veritate, ing. Philip Weijers BScR
10.30 uur Koffiepauze
11.00 uur Als katho­liek lei­ding geven in de poli­tiek, lezing drs. J.S.J. (Hans) Hillen, politicus. Dis­cus­sie
12.30 uur Lunch
14.00 uur Work­shop met pastor Kees van Lent en ing. Stef van Harlingen
15.30 uur Theepauze
16.00 uur Evaluatie en uit­rei­king cer­ti­fi­ca­ten
16.30 uur Afslui­ting en borrel
Terug