Arsacal
button
button
button
button


Groot succes van WJD

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 29 juli 2013 - 364 woorden
Groot succes van WJD

De Wereld­jon­ge­ren­da­gen hebben in Brazilië en in het bij­zon­der in Rio een po­si­tie­ve indruk gemaakt. De prefectuur van Rio schat dat bij de vigilie 3 miljoen mensen waren, bij de slot­mis nog een half miljoen meer waar­mee deze WJD de grootste was na Manilla. Wat viel er ver­der op?

De opbrengst voor Rio wordt door de universidade Federal Fluminense (UFF) op rond de 1,8 miljard Reais, ongeveer 600 miljoen euro geschat. Dat zou 17 keer zoveel zijn als bij de wereldcup. Daar staan bovendien veel gerin­gere kosten tegen­over: volgens bepaalde bronnen zijn de kosten van de WJD tien keer lager dan die van het ko­men­de voetbal­eve­ne­ment. Het Bezoek van de paus heeft echter vooral in gees­te­lijk opzicht veel goed gedaan.

hoogte­pun­ten waren - behalve de slot­vie­ring - de kruis­weg die prach­tig ver­zorgd was en de vigilie met enkele mooie ge­tui­ge­nissen en bij­zon­dere acts. Voor mij­zelf was de heilige Eucha­ris­tie met de bis­schop­pen zeker een hoogte­punt.

De meest ‘poli­tieke’ uit­spraak van de paus ging over de demonstraties van de laatste maan­den. Hij riep op tot een con­struc­tieve dialoog. Wat me sterk opviel in alle woor­den van de paus is zijn grote vermogen tot men­se­lijke nabij­heid en tot het spreken van een woord dat de harten weet te raken en de liefde voor Christus bij je doet binnen­ko­men en je helpt om nieuwe stappen te zetten op de weg van de navol­ging van Christus. Wees missio­nair in je eigen omge­ving! Wees niet bang het geloof te beleven en zorg dat je het in daden van naasten­liefde en nabij­heid uit, zo zou men de fun­da­men­tele bood­schap van de paus kunnen samen­vat­ten.

De weerklank die de paus vindt, komt ook tot uiting in het feit dat maar liefst vier Latijns-Ameri­kaanse staatshoof­den naar de slot­vie­ring op het strand waren geko­men: Argentinië, Bolivia, Suriname en na­tuur­lijk Brazilië zelf waren met hun presi­denten te­gen­woor­dig.

De mensen van Rio hebben de pelgrims harte­lijk welkom geheten; er waren enkele kleinere protesten, maar dat heeft niet gestoord. Ook de vrij­heid van meningsui­ting is tenslotte een groot goed! 60.000 vrij­wil­li­gers hebben zich met hart en ziel ingezet om de WJD goed te laten verlopen. Heel veel dank aan hen en aan heel de organi­sa­tie. Obrigado!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug