Arsacal
button
button
button
button


Hoe school en kerk verbinden?

Enquete en inspiratiemniddag NKSR

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 30 augustus 2013 - 534 woorden
prof. dr. Eduard Kimman leidt de gesprekken in
prof. dr. Eduard Kimman leidt de gesprekken in

In 2010 verscheen het rapport ‘School en kerk verbin­den’ van de com­mis­sie Van der Donk. Deze door de Neder­landse Katho­lie­ke School­raad en de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie inge­stelde verken­nings­com­mis­sie kwam met een aantal aanbevelingen om de katho­lie­ke school en de kerk meer bij elkaar te betrekken en het Alge­meen Regle­ment voor het Katho­liek Onder­wijs (ARKO) te herzien.

Eind vorig jaar besloot de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie om van een algehele her­zie­ning van het ARKO voorlopig af te zien. De andere thema's van het rapport Van der Donk wer­den echter niet vergeten en dat leidde tot een enquete en een studie­mid­dag op vrij­dag 30 au­gus­tus in Maarssen.

De bis­schop­pen hebben besloten voorlopig het oude ARKO, dat zo'n vijfen­twin­tig jaar oud is, te handhaven, maar wel de aanbeveling van 'School en Kerk verbin­den" over te nemen om de erken­nings­taak terug te leggen bij de bis­schop­pen waar die volgens het canoniek recht hoort te liggen en de bis­schop-referent te dele­geren om namens de bis­schop­pen die taak uit te voeren. In gevallen die niet in het ARKO zijn voor­zien, wordt een verzoek om erken­ning van een school aan de dio­ce­sane bis­schop voor­ge­legd, voordat de bis­schop-referent de goed­keu­ring verleent. Omdat ik sinds maart 2012 referent voor het onder­wijs ben, vervul ik dus deze taken.

Om beter te kunnen zien welke moge­lijk­he­den er zijn om school en kerk bij elkaar te betrekken, heeft de NKSR in de week vóór de genoemde studie- en in­spi­ra­tie­mid­dag een enquete gehou­den in het onder­wijs­veld, waaraan door 742 personen is deel­ge­no­men. Het gaat om school­lei­ders, be­stuurs­le­den, leraren en onder­wijs­bege­lei­ders die de vragen hebben beant­woord. Hieruit bleek dat van de res­pon­denten in het primair onder­wijs de meeste scholen (85,8 %) wel contact hebben met de kerk (vooral met de pastoor, de pas­to­raal werker of iemand anders van de pa­ro­chie). In het voort­ge­zet onder­wijs is dat min­der, maar zeker niet afwe­zig. Het contact beperkt zich in de meeste gevallen tot enkele keren per jaar, maar er was ook een school bij waar de pastoor weke­lijks les gaf. De overgrote meer­der­heid van de res­pon­denten was tevre­den met de frequentie van het contact zoals het is.

Op de in­spi­ra­tie­mid­dag kwamen deze re­sul­taten kort aan de orde. Vertegen­woor­digers van een heel aantal bij het onder­wijs betrokken organi­sa­ties waren hier aanwe­zig. Prof. dr. E. Kimman s.J. - die als gespreks­lei­der optrad - leidde de the­ma­tiek en de aanbevelingen van het rapport Van der Donk kort in, waarna die wer­den be­spro­ken in kleinere groepen. Uit deze gesprekken is een drietal aanbevelingen voort­geko­men dat de dialoog tussen ver­te­gen­woor­digers van school en kerk wil bevor­de­ren (elkaar uit­no­di­gen, leren kennen, het onderling contact is een be­lang­rijke basis voor ver­trouwen en samen­wer­king) en de in­spi­ra­tie vanuit de kerk naar het onder­wijs wil bevor­de­ren. Ook uit de enquete bleken belang­stelling vanuit de kerk voor het onder­wijs, in­spi­ra­tie en - in min­dere mate - be­ge­lei­ding op gebied van iden­ti­teit op prijs te wor­den gesteld. Concreet werd op de in­spi­ra­tie­mid­dag nog de sug­ges­tie gedaan een 'dag voor het katho­liek onder­wijs' in te stellen.

Binnen het bestuur van de Neder­landse Katho­lie­ke School­raad wor­den de aanbevelingen bin­nen­kort door­ge­spro­ken en ver­der uit­ge­werkt.

Terug