Arsacal
button
button
button
button


Afscheid Bestuursleden Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 15 september 2013 - 142 woorden
Afscheid Bestuursleden Heiloo

Zater­dag 14 sep­tem­ber nam het bestuur van het dio­ce­saan hei­lig­dom van O.L. Vrouw ter Nood afscheid van twee be­stuurs­le­den: mevrouw C.M. Schouten-De Boer en de heer R.J.B. Wijs. Het bestuur van het dio­ce­saan centrum gaat over de finan­ciële aan­ge­le­gen­he­den van 'Heiloo' en staat de rector van het hei­lig­dom, N. Beemster, en de 'blauwe zusters' bij met advies over de ont­wik­ke­ling van het hei­lig­dom en het dio­ce­saan centrum dat zich in het Juliana­kloos­ter bevindt.

Gelukkig nemen de ac­ti­vi­teiten die in het Juliana­kloos­ter plaats­vin­den steeds meer toe: jon­ge­ren, scholen, vor­me­lin­gen, retraitanten, pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers, cate­chisten en anderen weten het centrum steeds vaker te vin­den. Finan­cieel is Heiloo voor een zeer be­lang­rijk deel af­han­ke­lijk van giften en fondsen die het steunen.

De schei­dende bestursle­den wer­den bedankt door de bis­schop, door de heer P. van der Horst en door mij­zelf.

Terug