Arsacal
button
button
button
button


Paus Benedictus meest 'protestantse' paus

Forumgesprek op Beurs 'Leven en geloven'

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 2 november 2013 - 251 woorden
Paus Benedictus meest 'protestantse' paus

Onder de titel "Pro­tes­tantser dan de paus" werd op 2 no­vem­ber 2013 in de Jaarbeurs te Utrecht tij­dens het beurs­eve­ne­ment Leven & Geloven een forum­ge­sprek gehou­den onder lei­ding van Leo Fijen (RKK) waaraan Prof.dr. Herman Selderhuis (hoog­le­raar Theol.Uni­ver­si­teit Chris­te­lijke Ge­re­for­meer­de Kerk), Mw. ds. Arenda Haasnoot (predi­kante en oud praeses synode PKN) en ik hebben deel­ge­no­men.

De beurs was bedoeld als een in­spi­ra­tie-eve­ne­ment voor mensen uit de gehele breedte van chris­te­lijk Neder­land, maar het bezoekersaantal viel wel wat tegen. De ini­tia­tiefnemers had­den de populari­teit van paus Fran­cis­cus als uitgangs­punt geno­men. Was deze paus pro­tes­tantser dan zijn voor­gan­gers, vroeg Leo Fijen aan de beide pro­tes­tantse gepsreks­part­ners. Het ant­woord verraste mij toch wel een beetje: de populari­teit van de paus wekte niet zo heel veel en­thou­sias­me en zij dachten ook niet direct dat de paus in zijn opvat­tingen veel naar de pro­tes­tantse rich­ting zou opschuiven. Dat hij wat een­vou­diger was in zijn optre­den en woonverblijf von­den zij wel goed, maar inhou­de­lijk, zo bleek, had­den bei­den meer met paus Bene­dic­tus XVI, die een groter gevoelig­heid leek te hebben voor pro­tes­tantse theo­lo­gie en de ver­hou­dingen met de Re­for­ma­tie vanuit zijn Duits-theo­lo­gische ach­ter­grond. Daar kon ik wel in mee en zo werd paus Bene­dic­tus eenstemmig 'gekozen' tot de 'meest pro­tes­tantse paus'!

Toen ik mis­schien wat al te en­thou­siast van het bezoek aan paus Fran­cis­cus ver­telde, kregen mijn pro­tes­tantse gespreks­part­ners een beetje de kriebels: dat leek mis­schien naar hun aanvoelen te veel op een vorm van persoonsver­heer­lij­king. "Heb je ook nog een hand­te­kening gevraagd?", was de eerste reactie.

Terug