Arsacal
button
button
button
button


Het is mogelijk: katholiek onderwijs op de openbare school

Bijeenkomst GVO-docenten

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 15 november 2013 - 234 woorden
informeel moment van de bijeenkomst van GVO-docenten
informeel moment van de bijeenkomst van GVO-docenten

Op 14 no­vem­ber kwamen in Utrecht de Rooms-Katho­lie­ke GVO-docenten samen. GVO staat voor Gods­diens­tig vor­mings­on­der­wijs. Sinds een tiental jaren is het moge­lijk voor ouders die hun kind op een open­ba­re school hebben te vragen om katho­liek gods­diens­tig vor­mings­on­der­wijs (zoals dat ook moge­lijk is voor ander gods­diens­tig of humanis­tisch onder­wijs). Gelukkig is de subsidie voor deze vorm van onder­wijs bij de bezuini­gingen onlangs gehand­haafd.

Binnen school­tijd, maar niet onder verant­woor­de­lijk­heid van de open­ba­re school, kunnen de kin­de­ren dit onder­wijs volgen op een vast moment in de week. De school is gastheer, maar het RK-GVO-onder­wijs valt onder de verant­woor­de­lijk­heid van het RK Centrum voor Gods­diens­tig Vormings­on­der­wijs en de docenten werken met een zen­ding van de bis­schop. Deze don­der­dag kwamen de docenten RK-GVO samen voor een vor­mings­dag, dit keer over (bijbel)verhalen ver­tellen en de Eucha­ris­tie­vie­ring.

Tijdens de heilige Mis sprak ik over het Rijk Gods, waar we wor­den uit­ge­no­digd binnen te gaan en dat tege­lijk in ons is. Het is te ver­ge­lij­ken met de biede aspecten die in de geloofs­vor­ming naar voren komen: aan de ene kant gaat de leer­ling een “gebouw” binnen van een geloof en traditie die hem of haar wordt aan­geriekt, aan de andere kant gaat het erom dat het gaat leven in het eigen hart, dat hij of zij de geloofsge­ge­vens mag ont­dek­ken als verbon­den met zijn of haar eigen levens­vra­gen, als een ant­woord op het verlangen van het eigen hart.

Terug