Arsacal
button
button
button
button


Hoge kerkelijke onderscheiding voor prof. dr. Gerard van Wissen

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 29 november 2013 - 425 woorden
bisschop Punt reikt de onderscheiding uit
bisschop Punt reikt de onderscheiding uit

Tijdens een fees­te­lij­ke bij­een­komst van­mid­dag, 29 no­vem­ber, in het bis­schops­huis te Haar­lem, ont­ving prof. dr. Gerard van Wissen een hoge pau­se­lijke onder­schei­ding. De versier­selen wer­den hem - nadat ik in een toe­spraakje zijn grote ver­diensten had mogen memoreren - opgespeld door de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. J. Punt. Gerard van Wissen mag zich voor­taan Ridder in de orde van Sint Silvester noemen.

Tijdens de woor­den van de bis­schop kwamen klein­kin­de­ren van prof. Van Wissen uit een bij­ruim­te naar voren met de ver­sier­se­len, de oor­konde en een beschrij­ving van het uniform (zie foto).

Professor Van Wissen ont­ving deze bij­zon­dere erken­ning voor tal van ver­diensten, trouw en inzet voor de Rooms Katho­lie­ke Kerk, voor "Communio", als cate­chist en in zijn pa­ro­chie in Lange­dijk; met name op het gebied van de Sociale Leer van de Kerk heeft prof. Van Wissen baan­bre­kend werk verricht. Als mede-ini­tia­tief­nemer en mede-oprichter van het Centrum van de Sociale Leer van de Kerk, is de heer van Wissen bij­zon­der verdien­ste­lijk geweest in het promoten van de sociale leer in het alge­meen en genoemd centrum in het bij­zon­der, n binnen en bui­ten­land. Ook heeft hij een serie publi­ca­ties ge­schre­ven gericht op een groter publiek om de Katho­lie­ke Sociale Leer in een Culturele context te kunnen plaatsen waar de Katho­lie­ke Sociale Leer tot dan onbekend was.

Sedert 2005 is Van Wissen verbon­den als docent Sociale Leer van de Kerk aan het Groot­semi­narie St. Wil­li­brord van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en het Ker­ke­lijk Oplei­dings­instituut St. Boni­fa­tius van het Bisdom haarlem-Am­ster­dam. In deze hoe­da­nig­heid geeft de heer Van Wissen les aan pries­ter­stu­den­ten van de bis­dom­men Haar­lem-Am­ster­dam, Rotter­dam, Gro­nin­gen-Leeu­war­den, het Militair Or­di­na­ri­aat van de Neder­landse strijd­krachten en het Aarts­bis­dom Utrecht.

Tijdens zijn loop­baan aan de Facul­teit der Rechts­geleerd­heid, waar hij sinds 2000 als hoog­le­raar ver­ge­lij­kend staats­recht aan­ge­steld was, heeft Van Wissen vele neven­functies verricht. Zo is hij gedurende de afgelopen vijf­tien jaar als redactielid bij het Inter­natio­naal Katho­liek Tijd­schrift Communio betrokken. Tevens is hij vele jaren actief lid van het CDA geweest, in het bij­zon­der van de­cem­ber 2002 tot 2012 als voor­zit­ter van het CDA, afdeling Lange­dijk.

Professor Van Wissen is ge­waar­deerd adviseur van de pastoor en het pa­ro­chie­bestuur van de pa­ro­chie Lange­dijk. Daar­naast geeft de heer van Wissen cursussen met betrek­king tot de Sociale Leer aan Oost-Europese stu­den­ten; ver­schil­lende stu­den­ten zijn inmiddels als politicus werk­zaam in centraal- en oost- Europa. Hij geeft in binnen en buiten­land cursussen en trai­ningen over soli­da­ri­teit in de maat­schap­pij en samen­le­ving.

Terug