Arsacal
button
button
button
button


Thijmgenootschap bijeen over ‘publieke theologie’

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 20 december 2013 - 378 woorden
Graf van de Z. Franz Jägerstätter, die zich verzette tegen het Nazisme
Graf van de Z. Franz Jägerstätter, die zich verzette tegen het Nazisme

Het Thijm­ge­noot­schap is een vereni­ging voor weten­schap en levens­be­schou­wing, die vanuit chris­te­lijk per­spec­tief wil reflec­te­ren op cultuur en samen­le­ving. Één van de afdelingen van dit genoot­schap is die van de katho­lie­ke theo­lo­gie en die kwam op vrij­dag 20 de­cem­ber in ’s-Hertogen­bosch bijeen rond het thema: “Ker­ke­lijke en publieke theo­lo­gie: een ge­za­men­lijke opdracht”.

Naast prof. dr. Marcel Sarot, de nieuwe decaan van de FKT, en prof. dr. Christoph Hübenthal uit Nijmegen, heb ik rond dit thema een inlei­ding ver­zorgd met de titel: “Theo­lo­gie: ‘publiek’ of ‘ker­ke­lijk’? De weg die het concilie wijst”.

Publieke theo­lo­gie probeert de theo­lo­gische vragen te verhel­de­ren die onder de culturele, maat­schap­pe­lijke ten­denties en men­se­lijke erva­ringen liggen en zo een verbin­ding te leggen tussen die ver­schijn­selen en theo­lo­gisch denken. Het tweede Vati­caans concilie heeft met de centrale plaats die er aan de sociale leer van de Kerk is gegeven op basis van een (chris­te­lijke) antropo­lo­gie en de klem­toon die er op dialoog is gelegd en het zoeken naar de waar­heid, een be­lang­rijke impuls gegeven.

Maar hoe­zeer het concilie die dialoog ook heeft onder­streept, het gaat uit­ein­delijk om een waar­heid die het waard is om zelfs je leven voor te geven, zoals het voor­beeld van mar­te­la­ren getuigt die zijn op­ge­ko­men voor hun gewetens­over­tui­ging, voor recht­vaar­dig­heid en de waar­den van het chris­te­lijk geloof. Zoals de zalige Franz Jägerstätter die liever wilde sterven dan dienst nemen in het leger van de Nazi’s.

Onze hui­dige paus Fran­cis­cus laat daarbij op een fan­tas­tische manier zien hoe we verbin­dingen met andere mensen kunnen leggen, ook en mis­schien juist met degenen die het meest veraf staan van ker­ke­lijke theo­lo­gie - zoals atheïsten, tolle­naars en zon­daars. Paus Fran­cis­cus nodigt door zijn voor­beeld uit tot “miserando atque eligendo”, zoals zijn wapen­spreuk luidt: die harte­lijke, liefde­volle blik van Jezus voor de tolle­naar Matteüs - de “publicanus” - die getuigde van liefde­volle erbar­ming en uit­ver­kie­zing, in de kracht waar­van Matteüs de moed en de kracht vond op te staan en een stap te zetten, Hem achterna. Die erva­ring van aan­ge­no­men, aanvaard, gekend en erkend te zijn zal uit­ein­delijk de door­slag geven om inner­lijk de stap naar Christus te zetten.

Terug