Arsacal
button
button
button
button


Onzekere toekomst voor veel christenen

Wie doet er iets aan?

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 31 december 2013 - 452 woorden
omslag van het rapport met de vernietiging van een kerk in Cairo in mei 2011
omslag van het rapport met de vernietiging van een kerk in Cairo in mei 2011

Onlangs publi­ceerde ‘Kerk in nood’ haar rapport over geweld tegen chris­te­nen 2011-2013. Christen­ver­vol­ging is een groeiend probleem. Er zijn weinig lan­den waar de situatie iets verbetert, terwijl er vele lan­den zijn bijge­komen waar geweld tegen chris­te­nen aan de orde van de dag is, vooral tegen christe­lijke min­der­heden in Islami­tische lan­den maar er is ook sprake van geweld­da­dige moslim-expansie met name in Afrika. De enorme opkomst van het moslim-fun­damen­talisme en terrorisme zijn er debet aan. Wie doet er iets tegen?

Het geweld in Irak, Syrië, Pakistan, Nigeria, Mali, Centraal Afrikaanse Republiek, Soedan is regel­ma­tig in het nieuws. In veel media wordt het gebracht alsof twee gelijk­waar­dige groepen elkaar bevechten in een reli­gi­eus conflict. Maar als je op straat een kickbokser een klein jongetje in elkaar ziet slaan zeg je toch ook niet dat ze ruzie hebben? Zelfs niet als dat jongetje op een gegeven moment probeert iets terug te doen. Terecht spreken we schande van holo­caust-ontkenners. We zou­den ook schande moeten spreken van mensen en media die de aggressie tegen chris­te­nen ontkennen. Er zijn gelukkig media die wél aan­dacht beste­den aan de achter­gron­den en daarbij oog hebben voor de situatie van de chris­te­nen, zoals het dag­blad Trouw. Ik zou zeker niet ie­der­een over één kam willen scheren, maar de situatie is erns­tig en wie doet er iets aan?

Vele hon­derd­duizen­den mensen in de lan­den van het Midden-Oosten zijn gedood of gevlucht. In een hele rij lan­den in Afrika is het geweld even­eens in volle hevig­heid losgebarsten. Zeker, de paus heeft al vele malen ge­spro­ken over het treurige lot van chris­te­nen en niet-chris­te­nen. Zijn woor­den hebben zeker po­si­tie­ve gevolgen gehad wat betreft aan­dacht voor de vluchte­lingen­pro­ble­ma­tiek (Lampedusa) en voor Syrië (gebeds­wake, brief aan presi­dent Poetin G8 enzo­voorts). Wat zou het een kracht zijn als ook de gema­tigde Moslims zou­den opstaan en samen met chris­te­nen en mensen van goede wil zich dui­de­lijk zou­den uit­spre­ken en dit geweld zou­den veroor­de­len. Nooit, nooit kunnen haat en geweld in naam van een gods­dienst uit­geoe­fend, aanvaard­baar zijn. Haat en geweld gaan tegen het wezen van gods­dienst in.

Op 1 januari 2014 is het wereld­vre­des­dag. Paus Fran­cis­cus heeft die dit jaar gesteld onder het thema: Broe­der­schap. Zij bood­schap roept tot die broe­der­schap op.

Ik zou ie­der­een oproepen voor die broe­der­schap te kiezen en de han­den ineen te slaan om te vechten voor vrede!

Het rapport Persecuted and forgotten (volle­dige rapport op CD, een samen­vat­ting in hard-copy) over de ver­vol­ging van chris­te­nen in 2011-2013, is verkrijg­baar bij Kerk in Nood, Peper­straat 11-13, 5211 KM ’s-Hertogen­bosch. Of via de webwinkel op de web­si­te www.kerkin­nood.nl

Terug