Arsacal
button
button
button
button


Hier wordt christelijk geloof concreet...

Diaconaal werkbezoek Amsterdam

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 17 januari 2014 - 506 woorden
Op bezoek in het Jeanette Noelhuis
Op bezoek in het Jeanette Noelhuis

Op 16 januari zijn de mede­wer­kers van de Dienst Caritas en de leden van de Dio­ce­sane Com­mis­sie Caritas samen met mij op bezoek geweest bij vershcillende projecten in Am­ster­dam. Zelf kon ik door omstan­dig­he­den helaas alleen het mid­dag-pro­gram­ma meemaken: het bezoek aan het Jeanette Noelhuis van de Catholic Worker bewe­ging, dat we hebben geholpen om het mid­den­ge­deelte van de zes ap­par­te­menten te kopen waar het huis geves­tigd is.

De dag begon om 10:00 uur met een bezoek aan Oude­zijds 100 in Am­ster­dam Centrum op loop­af­stand van het Centraal Station. Oude­zijds 100 is een oecu­me­nisch-chris­te­lijke leef­ge­meen­schap in het wallen­ge­bied. Er wonen alleenstaan­den, ge­zin­nen en kleine kin­de­ren. Som­mi­ge leden hebben een baan buiten de ge­meen­schap. Vanuit een geheel eigen spiri­tua­li­teit en theo­lo­gie proberen ze nabij te zijn aan de armen, dak­lo­zen en mi­gran­ten. Dat doen ze met hun opvang, maat­schap­pe­lijk werk, een medische Kruis­post en niet op de laatste plaats door gebed en li­tur­gie. De heer Sjoerd Mulder en zr Albertina ont­vingen de mensen van de Caritas van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam

Een volgend project wat werd bezocht was "Stap Verder". Stap ver­der is een oecu­me­nisch ini­tia­tief van de kerken in de Bijlmermeer. Hierin participeren de katho­lie­ke kerk, de PKN en ver­schil­lende andere ge­meen­schappen. In dit centrum wordt samen­ge­werkt met pas­to­raat West-Afrikaanse missie en dokters van de wereld. De dokters van de wereld zorgen voor medische bijstand aan de 'onge­do­cu­men­teer­den', de mensen die geen verblijfs­ver­gun­ning hebben, in de Bijlmer.

De Sociëteit voor Afrikaanse Missiën, een katho­lie­ke 'orde', gebruikt het centrum als oplei­dings­cen­trum voor de lekenmis­sio­na­rissen. Verder geeft het centrum veel aan­dacht aan de Afrikaanse mi­gran­ten. Zo zijn er taal­cur­sussen, spreekuren voor sociale, pas­to­rale en juri­dische zaken, onder­steu­ning bij vragen over opvoe­ding en school, en in­te­gra­tie in het alge­meen. In het najaar van 2013 heeft dit ini­tia­tief een Europese prijs gewonnen van de pro­tes­tantse dia­co­nieën.

Het laatste onder­deel van deze diacoale bezoek­dag was een kennis­ma­king met het Jeanette Noelhuis, even­eens in Am­ster­dam Zuid-Oost. Het Noelhuis is een huis van de Catholic Worker en vormt een chris­te­lijke leef­ge­meen­schap op oecu­me­nische grond­slag. De leden en vrij­wil­li­gers bie­den hulp aan de armsten der armen, met name vluch­te­lingen en mensen zon­der gel­dige verlbijfspapieren. Ze bie­den in hun mid­den opvang en be­ge­lei­ding aan in­di­vi­duen en ge­zin­nen voorzover moge­lijk.

Het Jeanette Noelhuis is geispireerd door Dorothy Day, die de Catholic Worker heeft gesticht - als je zo'n woord voor een tame­lijk 'anarchis­tische' bewe­ging mag gebruiken - en vermoe­de­lijk over niet al te lange tijd wordt zalig verklaard. Naast (poli­tieke) actie, staan een leven in sober­heid, gedeeld met vluch­te­lingen, en het gebed centraal. De leden zijn ook betrokken bij acties op Schiphol bij de uitzetge­van­ge­nis. Ook de ge­meen­schap van het Jeanette Noelhuis kreeg vorig jaar een prijs en wel van de Neder­landse reli­gi­euzen.

Meer in­for­ma­tie op www.noelhuis.nl. We wer­den ook hier zeer harte­lijk welkom geheten en rondgeleid door het huis. In gesprek met een viertal leden van de ge­meen­schap hoor­den we over hun authen­tieke evan­ge­lische in­spi­ra­tie. Kortom, een waarde­volle bezoek aan een stukje concreet en prak­tisch gezicht van Kerk en chris­ten­dom in onze maat­schap­pij.

Terug