Arsacal
button
button
button
button


Mogen zij allen één zijn....

Getijdengebed in de Groenmarktkerk in de Bidweek

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 24 januari 2014 - 293 woorden
Interieur van de Groenmarktkerk
Interieur van de Groenmarktkerk

Op 25 januari wordt de jaar­lijkse bidweek vor de een­heid van de chris­te­nen weer af­ge­slo­ten. Paus Fran­cis­cus zal dat doen met een plech­tige vesper­vie­ring in de basiliek van de Sint Paulus buiten de muren in Rome. Maar ook in ons land wordt bij­zon­der gebe­den voor de een­heid onder alle chris­te­nen en het wel­slagen van de oecu­me­nische contacten opdat de een­heid tot stand mag komen waarvoor de Heer op de laatste avond van Zijn aardse leven zo harts­tochte­lijk gebe­den heeft.

Zo was ik deze week in de Groen­markt­kerk (Sint Antonius van Padua). In deze mooie kerk in he centrum van Haar­lem wor­den tij­dens de Bidweek iedere dag de Lauden (Morgen­ge­bed), Middag­ge­bed en de Vespers (Avond­ge­bed) gebe­den voor deze intentie. En dat is zeer te waar­de­ren. Ik zou willen dat er nog veel meer mensen aan deelnamen!

De Groen­markt­kerk is een kerk waar de oecumene ook prak­tisch gestalte krijgt: er is een bloeiend oecu­me­nisch project “Stem in de Stad” waarin de Groen­markt pariticpeert. Binnen dat kader wordt veel gedaan voor mensen die geen opvang hebben of an­ders­zins in nood zitten. De pa­ro­chie zelf kent trouwens ook allerlei diaconale ini­tia­tie­ven. Heel goed!

Om het belang vande oecumene te onder­stre­pen, hierbij een citaat uit de En­cy­cliek over de oecumene van paus Johannes Paulus II:

“Alle gelo­vi­gen wor­den uit­ge­no­digd door de Geest van God al het moge­lijke te doen om de ge­meen­schaps­ban­den tussen alle chris­te­nen te bevor­de­ren en de samen­wer­king tussen de volgelingen van Christus te doen groeien: ‘De hele Kerk moet zorg hebben voor het herstel van de een­heid, de gelo­vi­gen even­zeer als de gees­te­lijk­heid. Ze strekt zich uit over ie­der­een, over­een­koms­tig ieders moge­lijk­he­den’” (p. Johannes Paulus, En­cy­cliek Ut unum sint, 25 mei 1995, n. 101, te vin­den op de uits­te­kende web­si­te www.rkdo­cu­menten.nl).

Terug