Arsacal
button
button
button
button


Caritas daar gaat het om....

Bijeenkomst voor bestuurders PCI-instellingen

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 31 januari 2014 - 388 woorden
Dr. E. Sengers in zijn werkkamer op het bisdom
Dr. E. Sengers in zijn werkkamer op het bisdom

Dins­dag 28 januari vond de jaar­lijkse avond voor nieuwe PCI-be­stuur­ders plaats. De Parochiële Caritas In­stel­lingen (PCI) zijn heel be­lang­rijk binnen de kerk. God is liefde (Deus caritas est), verkon­digt ons onder meer de eerste brief van Johannes (4,8), die daaruit on­mid­del­lijk de con­clu­sie trekt dat wij dus elkaar moeten lief­heb­ben.

De caritas is dus het concrete 'gezicht' van het geloof en de Kerk, daar maken wij God 'zicht­baar' en wordt Zijn liefde concreet in ons han­de­len. Niet voor niets dus dat paus Fran­cis­cus ons aan­moe­digde en bij het Ad Limina-bezoek nog zei dat we mensen moesten bregen naar de armen en dat zij daar het gelaat van God zou­den zien.

Staf­func­tio­na­ris dr. Erik Sengers gaf de deel­ne­mers aan de avond in het Juliana­kloos­ter in Heiloo een des­kun­dig en hel­dere uiteen­zet­ting van wat van een PCI-be­stuur­der mag wor­den verwacht en hoe de relatie met het bisdom en de pa­ro­chie in elkaar zit, waarbij de PCI een eigen rechts­persoon is en het geld van de PCI een eigen bestem­ming heeft, al is de samen­wer­king met de pa­ro­chie van groot belang.

Medwerkers Drs. E. Meyknecht en mw. A. Witte waren even­eens aanwe­zig om met de be­stuurs­le­den in contact te tre­den. Jammer alleen dat er maar zo weinig (een der­tiental) waren geko­men. Daar­mee komen we tegeijk aan de 'uit­dagingen'.

Want op de avond kwamen ook de moei­lijk­he­den naar voren: veel PCI's kampen met een gebrek aan be­stuur­ders, die bovendien vaak op leef­tijd zijn. Dat brengt met zich mee dat zij moeite hebben om de werk­zaam­he­den op orde te kunnen hebben; een aantal PCI's heeft een - ons flinke - achterstand met het indienen van de jaarreke­ningen.

Dan is er de moei­lijk­heid van het contact met de mensen die hulp nodig hebben: het opsporen en benoemen van noden is voor een aantal PCI's een probleem. Dat geldt na­tuur­lijk lang niet voor alle PCI's. Er zijn er ver­schil­lende bij die veel goed werk doen.

Niet voor niets hebben twee pa­ro­chies in ons bisdom een bij­zon­dere erken­ning gekregen doordat zij ein­dig­den op de eerste en tweede plaats van de verkie­zing tot pa­ro­chie van het jaar. Daarbij ston­den dit jaar de dicaonale, caritas-ini­tia­tie­ven centraal. Ook de PCI's in het bisdom zijn in het kader van de hers­truc­tu­rering van de pa­ro­chies vaak al bezig met fusies of andere samen­wer­kings­vor­men. Dit ook om het PCI-werk krachti­ger te maken.

Terug