Arsacal
button
button
button
button


Badr Hari, Justin Bieber... het kan mis gaan...

Toediening heilig vormsel

Overweging Preek - gepubliceerd: woensdag, 5 februari 2014 - 1019 woorden
Vormelingen van de Kennedyschool, een van beide groepen van de vormselviering van 30 januari
Vormelingen van de Kennedyschool, een van beide groepen van de vormselviering van 30 januari (foto: Mario Hodek (VideoMario))

Het is altijd weer mooi om het sacra­ment van het heilig Vormsel toe te dienen aan jonge mensen. Ik mag dat heel wat keren doen, maar het kalen­der­jaar begint meestal met de vormsels in Volen­dam. Onlangs is een pre­sen­ta­tie­vie­ring geweest, waarin alle meer dan twee­hon­derd vor­me­lin­gen samenkwamen. Deze Eucha­ris­tie­vie­ring was op een zater­dag­avond in de H. Maria­kerk. Daarna wor­den de jongens en meisjes per school gevormd.

Twee scholen komen samen in één vormsel­vie­ring. Drie vormsel­vie­ringen hebben al plaats­ge­von­den, er volgen er nu nog twee. Alles wordt voor­be­reid door onder meer een heel team van leer­krachten, een stuur­groep van pa­ro­chi­anen en de kape­laan, Peter Piets. We hopen en bid­den dat al deze fan­tas­tische inzet en het sacra­ment van het vormsel veel vrucht mogen dragen in het leven van al deze jonge mensen.

Homilie

Beste vor­me­lin­gen, beste ouders, familie en vrien­den,

Het evan­ge­lie wat jullie net hebben gehoord
is wel heel toepas­se­lijk voor vandaag:
Jullie krijgen in het vormsel de heilige Geest
als ik jullie straks mag zalven met het heilig chrisma
en jullie mijn hand zal opleggen
als teken dat God je beschermt
en dat Hij bij je is, altijd:
God is bij je als je blij bent en alles goed gaat,
maar ook wanneer je verdriet hebt
en het niet zo lekker gaat.
Mis­schien gaat alles
wel helemaal perfect in jouw leven:
ben je super gezond,
heb je leuke vrien­den
en een fijne vader en moe­der;
Mis­schien ben je ook nog goed op school,
in sport of in andere dingen.
Dan denk je mis­schien wel:
Ik kan alles zelf ,
ik heb geen God nodig.
Ik kan het alleen.
Als ie­der­een jou fan­tas­tisch vindt
en alles gewel­dig gaat,
zou je zo kunnen gaan denken.
Maar ineens kan er iets gebeuren.
In Rotter­dam is een school
waar een heel leuke jongen op zat,
altijd vrolijk, een gangmaker
met heel veel vrien­den.
Die jongen kreeg ineens een erge ziekte
en hij is er ook aan dood gegaan.
Toen zijn de leer­lin­gen
met de directeur van de school gaan praten
en in de school hebben ze een gebeds­hoek gemaakt.
De eerste dagen stond daar een foto van die jongen
en ie­der­een kon er een lichtje bij zetten
en een gebed of een wens voor hem schrijven.
Er staat ook een kruis van Jezus
en een beeldje van Maria.
De leer­lin­gen hebben gevraagd
of die gebeds­hoek mocht blijven.
Ze von­den het fijn om daar even stil te zijn
Want eigen­lijk is heel veel maar schijn:
dat alles alleen maar leuk en goed is,
dat is vaak niet waar.
Je hebt ook verdriet in je leven,
soms ben je een­zaam,
die moei­lijke dagen zullen er ook altijd zijn.,
Dan kun je maar beter gewoon
met je voeten op de grond blijven staan.
Jullie hebben vast wel
het nieuws gehoord over Justin Bieber:
miljoenen mensen vin­den hem heel erg leuk.
Maar nu werd hij gepakt
omdat hij veel te hard
en onder invloed had gere­den
en ook nog zon­der gel­dig rijbe­wijs,
en hij zou bedrei­gingen hebben gedaan
dingen hebben vernield
en hij werd gepakt met drugs.
Mensen uit zijn omge­ving maken zich nu zorgen.
Miljoenen "believers" zijn teleur­ge­steld
of kunnen het niet geloven.

Ach, mis­schien word jij ook wel een ster
of een grote voetballer,
hier in Volen­dam zou dat zomaar kunnen.
Maar wat er ook gebeurt,
of het je nu heel erg goed gaat
of niet zo goed:
blijf met je benen op de grond staan,
ga niet zweven of abnormaal doen.
Blijf er altijd aan denken
dat je bent en blijft altijd
een gewone, zwakke mens,
met je min­pun­ten en je goede kanten
en je hebt het leven niet in je hand.
Alle mooie dingen die gebeuren in je leven
zijn cadeautjes van je Vader in de hemel.
Niets is zomaar van­zelf­spre­kend.
Er kan altijd iets gebeuren:
We kunnen ziek wor­den of een ongeluk krijgen,
maar we kunnen ook de hoof­prijs winnen
of heel beroemd wor­den,
toch blijven we altijd heel gewone mensen.

Ooit heeft God je het leven gegeven
en ben je in negen maan­den tijd
tot een prach­tig kind gegroeid
in de buik van je moe­der.
Nu word je groot
en moet je zelf de weg gaan kiezen.
Maar God is altijd bij je
door de kracht van de heilige Geest,
die je vandaag ont­vangt.
Ook de vrien­den van Jezus,
de twaalf apos­te­len
krijgen de heilige Geest
als Jezus verschijnt.
Ze had­den het toen net heel erg moei­lijk:
Hun beste vriend Jezus was opgepakt,
gemar­teld en gedood aan een kruis
en zij waren bang,
bang dat zij nu ook gemar­teld zou­den wor­den.
En ze waren boos,
kwaad op al die mensen
die Jezus had­den afgemaakt, vermoord.
En toen verscheen Jezus in hun mid­den,
vol vrede en licht.
Na­tuur­lijk waren ze al blij Hem levend te zien.
En Hij zei:
"Ontvangt de heilige Geest",
"Aan wie jullie de zon­den ver­ge­ven,
zijn ze ver­ge­ven,
Als jullie ze niet ver­ge­ven,
zijn ze niet ver­ge­ven".
En Jezus wenste hun de vrede.
Die apos­te­len waren eigen­lijk de eerste pries­ters
en nog steeds kun je naar de pries­ter gaan
om te vragen of hij je zon­den
in naam van Jezus wil ver­ge­ven;
dat is het sacra­ment van de biecht.
Maar het is ook iets wat wij allemaal moeten doen,
iedere dag opnieuw:
goed met elkaar omgaan,
ver­ge­ven en ver­ge­ving vragen.
Als je kunt ver­ge­ven
en ver­ge­ving kunt vragen
kun je vrede vin­den.

Deze week was Badr Hari in het nieuws.
Hij had een probleem met geweld
En de rechter heeft hem ver­oor­deeld.
Hij werd vaak boos
En dan deelde hij flinke klappen uit.
Nu wil hij zijn leven beteren
en een voor­beeld zijn voor anderen.
Ik hoop dat het goed lukt
en ik zou hem willen zeggen:
Beste Badr Hari,
als je boos bent of verdrie­tig,
als je over­moe­dig wordt
en als je een beslis­sing moet nemen:
Bidt tot de heilige Geest.
Bidt dat de heilige Geest je zal verlichten,
dat Hij je vrede geeft,
dat Hij je mag helpen
om je kalmte te bewaren
en goede dingen te doen.
“Kom, heilige Geest”.
Dat wil ik vandaag ook aan jullie vragen,
nu jullie wor­den gevormd.
De heilige Geest is bij je,
Hij is in je hart.
Hij zal je helpen,
je de goede weg wijzen
als jij dat aan Hem vraagt.
Dat wens ik jullie allemaal
Van harte toe!

Terug