Arsacal
button
button
button
button


Ontmoeting met vluchtelingen-organisaties

In parochiehuis van Hoofddorp

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 7 februari 2014 - 174 woorden
gesprek en lunch met vluchtelingenorganisaties
gesprek en lunch met vluchtelingenorganisaties

Op vrij­dag 7 februari was ik in de gelegen­heid om samen met mgr. Everard de Jong, referent voor het justitie­pas­to­raat namens de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, deel te nemen aan een bij­een­komst met ver­te­gen­woor­digers van ver­schil­lende organi­sa­ties die zich met vreem­de­lingen, vluch­te­lingen en asielavra­gers bezig hou­den en een bezoek te brengen aan het nieuwe Justitieel Complex Schiphol in Bad­hoe­ve­dorp.

Ver­te­gen­woor­digers van Amnesty Inter­na­tio­nal, Vluch­te­lingen in de Knel, Vluch­te­lingen­werk, leden van bezoek­groepen (die de mensen in het Justitieel Complex bezoeken) en aal­moe­ze­niers ver­tel­den van hun erva­ringen en vroegen ook de steun van de Kerk voor hun werk en voor de mensen die in het Justitieel Complex gedeti­neerd zijn. Daar zijn vooral mensen die niets anders hebben 'misdaan' dan naar Neder­land te komen, ontsnappend aan een vaak heel ge­com­pli­ceerde situatie in lan­den als Ivoorkust, Congo, Soudan en Somalië, Afghanistan, Algerije, Nigeria enzo­voorts. Het zijn stuk voor stuk lan­den waar we zelf niet graag zou­den willen wonen en waar bepaalde groepen mensen wor­den ver­volgd.

Van de Bis­schop­pen werd een inzet gevraagd voor deze mensen, met name een meer men­se­lijke beje­ge­ning.

Terug