Arsacal
button
button
button
button


Pastoraal werkbezoek aan Justitieel Complex Schiphol

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 7 februari 2014 - 281 woorden
voor de ingang van het Justitieel Complex
voor de ingang van het Justitieel Complex

Het Justitieel Complex Schiphol in Bad­hoe­ve­dorp is nieuw en groot: zo'n 860 mensen kunnen hier wor­den vast­ge­zet. De helft van de capaci­teit wordt maar gebruikt. Op vrij­dag­mid­dag 7 februari mocht ik hier een bezoek brengen met mgr. Everard de Jong, referent voor het Justitie­pas­to­raat, de hoofdaal­moe­ze­nier Jan van Lieverloo en de adjunct-hoofdaal­moe­ze­nier Wim Timmer,de aal­moe­ze­niers Chris Franssen en Ber­na­dette van Amerongen, pas­to­raal werker Leo Mesman en staf­func­tio­na­ris Caritas van het bisdom Erik Sengers.

We bezochten ver­schil­lende afdelingen voor art. 6 en art. 59 asiel­zoe­kers, voor mensen die wor­den uit­ge­zet en voor wie een delict heeft gepleegd.

Wat was mijn indruk? Het complex ziet er mooi en nieuw uit. Gelukkig is er een heel aar­dige kapel­ruim­te, zoals er ook een ruimte is voor andere gods­diensten. Ik kreeg de indruk dat de ver­hou­ding onder de gees­te­lijk ver­zor­gers - een dominee en twee imams waren aanwe­zig - goed was. De mensen ver­blij­ven met twee personen in een cel en af­han­ke­lijk van hun positie mogen ze die grotere delen van de dag verlaten. Maar het blijft detentie. De mensen voelen zich ge­van­ge­nen omdat ze niet vrij zijn. "Ik ben op­ge­slo­ten in de ge­van­ge­nis zon­der dat ik een crimineel feit heb begaan", ver­woordde een vluch­te­ling zijn gevoel.

Ie­der­een stond heel open voor contact, ik kreeg de indruk dat ie­der­een het leuk vond dat we er waren. Voor de katho­lie­ken en orthodoxen onder hen was het nog meer een bemoe­diging. De woor­den, zegenwensen en gebe­den, alsmede de kleine geschenken wer­den zeer op prijs gesteld. Zeker wil ik graag voor hen bid­den dat zij een goed en mens­waar­dig leven tegemoet mogen gaan. Ook de aal­moe­ze­niers en de vrij­wil­li­gers wil ik gedenken, want ik heb wel gemerkt hoe be­lang­rijk hun inzet is.

Terug