Arsacal
button
button
button
button


Bijdragen aan het maatschappelijk debat

Voorhof Amsterdam

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 19 februari 2014 - 558 woorden
Voorhof bijeenkomst in de St. Nicolaaspastorie
Voorhof bijeenkomst in de St. Nicolaaspastorie

De eerste ont­moe­ting in het kader van de ‘Voorhof Am­ster­dam’ is van start gegaan. Het is een ini­tia­tief vanuit het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam dat aansluit bij een ini­tia­tief van paus Bene­dic­tus XVI om breed in gesprek te gaan met ‘mensen van goede wil’ over allerlei thema’s die de samen­le­ving en zin­ge­ving raken (zie hier­on­der het visie-do­cu­ment).

Een eerste gesprek vond plaats over de vraag: wat vindt U van dit voorstel? En zo ja: wat zijn hier­voor goede thema's, wat zijn de mitsen en maren, hoe kunnen we hier mee ver­der gaan? De reacties waren zon­der meer posi­tief en uit het gesprek zijn veel goede sug­ges­ties naar voren geko­men.

Aan het gesprek namen deel: Dirk-Jan van Baar (oud binnen-/bui­ten­landcolumnist HP/De Tijd en historicus), Désanne van Brederode (filosofe en schrijfster), José van Dijck (pers­dienst Opus Dei), Hans Hillen (oud-jour­na­list, -senator en -minister van defensie), Maarten Huygen (chef opinie NRC Handels­blad) Elbert Roest (burge­mees­ter van Laren), Monic Slin­gerland (jour­na­list bij Trouw), Herman Vuijsje (socioloog en auteur van Pelgrimage naar Santiago). Vanuit de bin­nen­stads­paro­chie en het bisdom namen deel: Tjeerd Jansen sj (Krijt­berg en Ignatiushuis), Rafael Ojeda (rector O.L. Vrouwe­kerk), Rob Polet (p.w.), Jim Schil­der (St. Nicolaas­basi­liek), Mirjam Spruijt (bisdom) en ikzelf.

Hier­on­der volgt het visie-do­cu­ment van de Voorhof Am­ster­dam.

Visie-do­cu­ment

Wie zijn wij?

De Voorhof Am­ster­dam is een ini­tia­tief van de katho­lie­ke Kerk (bisdom Haar­lem-Am­ster­dam), dat aansluit bij een Europese bewe­ging die sinds 2009 is ontstaan naar een idee van emeritus-paus Bene­dic­tus XVI. Het Neder­landse project heeft zijn zetel in Am­ster­dam.

Wat willen we en waarom?

Voorhof ver­wijst naar een ruimte bij de tempel in Jeru­za­lem waar gelo­vi­gen en ongelo­vi­gen elkaar ontmoetten en met elkaar in gesprek gingen. De Voorhof Am­ster­dam wil in deze tijd ruimte bie­den voor debat en uit­wis­se­ling over thema’s die leven in de Neder­landse samen­le­ving. We willen sti­mu­leren dat mensen vanuit diverse ach­ter­gron­den nadenken over essentiële (levens)vragen en maat­schap­pe­lijke thema’s, en daarover met elkaar in gesprek blijven.

De Voorhof wil dit, omdat “de vreugde en de hoop, het leed en de angst van de heden­daag­se mens, vooral van de armen en van alle lijden­den, ook de vreugde en de hoop, het leed en de angst van ons is", aldus een ker­ke­lijk do­cu­ment uit 1965. De katho­lie­ke Kerk heeft een lange traditie van engage­ment met de samen­le­ving. Dit engage­ment geldt ook nu: de vragen en noden van de samen­le­ving zijn ook onze vragen en noden.

Hiermee hopen we een bijdrage leveren aan het maat­schap­pe­lijk debat en het in vrede sa­men­le­ven van mensen, kortom aan een mens­waar­diger samen­le­ving.

Hoe en met wie?

We willen gesprekken initiëren tussen een aantal maat­schap­pe­lijke sectoren, die door hun aard een bij­zon­dere verant­woor­de­lijk­heid en erva­ring kennen in het streven naar een goede samen­le­ving:

  • aca­de­mische wereld
  • poli­tiek
  • zorg
  • kunst
  • onder­wijs
  • milieu en duur­zaam­heid

We willen dit doen door het or­ga­ni­se­ren van eve­ne­menten rondom diverse thema’s en het onder­hou­den van actuele in­for­ma­tie op een web­si­te.
Qua eve­ne­menten denken we aan: debatten, lezingen, colleges, exposities, excursies, toneel­stukken en films met nagesprek, muziek/concerten, wan­de­lin­gen, vie­rin­gen.

We willen dit doen met partners van binnen en van buiten de katho­lie­ke Kerk.

Voor wie?

Voor alle mensen van goede wil, die geïn­te­res­seerd zijn in bo­ven­staande thema’s en die willen bijdragen aan een mens­waar­dige samen­le­ving.

Terug