Arsacal
button
button
button
button


Bisschop Van Burgsteden 50 jaar priester

Feestelijke receptie in bisschopshuis

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 14 maart 2014 - 319 woorden
vlnr mgr. de Groot, mgr. Dupuy, mgr. Punt, mgr. Wiertz, kardinaal Eijk, mgr. Van Burgsteden, mgr. Verbakel en mgr. Hendriks
vlnr mgr. de Groot, mgr. Dupuy, mgr. Punt, mgr. Wiertz, kardinaal Eijk, mgr. Van Burgsteden, mgr. Verbakel en mgr. Hendriks

Zater­dag 15 maart is het vijf­tig jaar gele­den dat de emeritus hulp­bis­schop van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. J.G.M. van Burg­ste­den, tot pries­ter werd gewijd. Dit heuge­lijke feit wordt op die dag in de Begijnhof­ka­pel gevierd en zon­dag 23 maart om 10.30 uur in de Sint Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam, waar­van de bis­schop admini­strator is (waar­ne­mend pastoor).

Op vrij­dag 14 maart was er een fees­te­lij­ke receptie in het bis­schops­huis waar velen naar toe waren geko­men om de jubilerende bis­schop te fe­li­ci­te­ren. Onder hen waren kar­di­naal Willem J. Eijk, de apos­to­lisch nuntius, aarts­bis­schop André Dupuy en de bis­schop van Roermond, mgr. Frans Wiertz. Ook de vica­ris generaal van Rotter­dam, mgr. Dick Verbakel en oud-vica­ris generaal mgr Martin de Groot evenals de regio­naal vica­ris van het Opus Dei, mgr. Christian van der Ploeg waren erbij om deze dag te gedenken en na­tuur­lijk nog vele andere pries­ters, diakens, mede­wer­kers, vrien­den en beken­den.

Kanselier Eric Fennis haalde in een gees­tige speech allerlei anekdotes en ka­rak­te­ris­tieke leuke gezegdes van de jubila­ris aan, waarna de bis­schop, mgr. Jozef Punt de jubila­ris fe­li­ci­teerde en dankte voor diens gewel­dige inzet tot op de hui­dige dag. Daarna overhan­digde hij hem een uniek wandbord, dat vervaar­digd was bij gelegen­heid van het Eucha­ris­tisch Congres dat in 1924 in Am­ster­dam is gehou­den. Mgr. Van Burg­ste­den behoort name­lijk tot de con­gre­ga­tie van de paters van het aller­hei­ligst Sacra­ment, die zich sinds jaar en dag bezig houdt met de organi­sa­tie en coördinatie van de Eucha­ris­ti­sche congressen die we­reld­wijd wor­den gehou­den. Bovendien woont hij met zijn ge­meen­schap in het Begijnhof, centrum van de devotie van het heilig Sacra­ment van Mirakel, waarvoor volgende week weer de jaarlijse Stille Omgang zal wor­den gehou­den. De jubila­ris zelf sprak daarna over zijn dank­baar­heid jegens God, zijn ouders, de bis­schop en de kar­di­naal en over de vreugde waaruit hij mag leven.

Van harte wensen we de jubilerende emeritus hulp­bis­schop veel zegen en geluk toe en hopen­lijk ook een blijvende goede ge­zond­heid!

Terug