Arsacal
button
button
button
button


Feestmis van mgr. J. van Burgsteden in de Sint Nicolaasbasiliek

Niemand uitgezonderd...

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 23 maart 2014 - 401 woorden
aan het einde van de feestmis....
aan het einde van de feestmis....

Op zon­dag 23 maart vierde mgr. Jan van Burg­ste­den, emeritus hulp­bis­schop van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zijn gou­den pries­ter­jubi­leum in de Sint Nicolaas­basi­liek waar­van hij de admini­strator is. Het was een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring, waaraan onder meer ook mgr. drs. A.H. van Luyn deelnam, evenals emeritus-deken J. Stam die pastoor was van de basiliek.

Aan het einde van de Eucha­ris­tie­vie­ring heb ik mede namens de bis­schop, mgr. dr. J.M. Punt, een felici­ta­tie uit­ge­spro­ken, met een klein actueel tintje...

felici­ta­tie­woord

Graag wil ik
aan het einde van deze fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring
mgr. Jan van Burg­ste­den
mede namens onze bis­schop
zeer harte­lijk fe­li­ci­te­ren
met dit gou­den jubileum.

Een pries­ter is ge­roe­pen
om in de ge­meen­schap
Jezus Christus te­gen­woor­dig stellen,
die ons leerde dat je je vijan­den moet beminnen.
Jezus kwam op aarde
voor alle mensen,
vooral voor de zon­daars.
Niemand is uitgezon­derd.
En dus is de Kerk, een pries­ter, een bis­schop
er voor alle mensen,
niemand uitgezon­derd,

Eergis­te­ren werd de inter­na­tio­nale dag
tegen racisme en dis­cri­mi­na­tie gevierd
die door de Verenigde Naties is uit­ge­roe­pen
dus het is goed dit nu te herhalen:
niemand is te min,
ieder mens is mens, geschapen naar Gods beeld.
Daar horen ook de Marokkanen bij,
om even in de actuali­teit van de laatste dagen te blijven,

En dat is dus ook de roe­ping van een pries­ter en bis­schop:
om open te staan voor iedere mens,
ie­der­een met de liefde van Jezus te bena­de­ren.

Bis­schop, ik zou U daarom vandaag willen bedanken en fe­li­ci­te­ren
op deze mooie dag dat U mag vieren
dat U vijf­tig jaar pries­ter bent.
Ik wil U bedanken en fe­li­ci­te­ren
omdat U juist dit altijd
op zo’n bij­zon­dere wijze hebt gedaan:
iedere mens met de liefde van Jezus bena­de­ren.

U hebt dat steeds gedaan,
gevoed door twee grote bronnen:
Op de eerste plaats de heilige Eucha­ris­tie.
Als lid van de Con­gre­ga­tie van de Sacra­men­tijnen
wordt Uw leven, Uw spreken en han­de­len
daar door gevoed.
En ver­vol­gens ook de spiri­tua­li­teit van het Focolare;
beide bronnen sterkten U
om geen on­der­scheid te maken in de liefde
en iedere mens met de liefde van Jezus te bena­de­ren.

Proficiat en bedankt!
Dank ook voor Uw inzet voor het bisdom,
voor Uw con­gre­ga­tie, voor deze pa­ro­chie
en nog zoveel meer.
Al Uw ver­diensten kan ik nu niet benoemen,
dat doen ze in de hemel wel.,

Van harte wil ik U daarom danken en fe­li­ci­te­ren
en U toewensen:
heel, heel veel zegen op Uw weg,
dat de goede God
U mag blijven be­ge­lei­den
op Uw ver­dere pelgrims­tocht
door dit leven.

Terug