Arsacal
button
button
button
button


Wees geen middelmatige bisschoppen en priesters!

Paus Franciscus spreekt zich uit

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 26 maart 2014 - 211 woorden
Nederlandse bisschoppen bij paus Franciscus
Nederlandse bisschoppen bij paus Franciscus

Sterke woor­den aan de bis­schop­pen en pries­ters van onze paus Fran­cis­cus bij de algemene au­diën­tie van deze week: als je je pries­ter­lijk dienst­werk niet voedt met gebed, Woord van God, de Mis en de Biecht, word je middel­ma­tig....

Dit waren de woor­den van de paus:

“Wanneer je het dienst­werk niet voedt - het dienst­werk van de bis­schop, het dienst­werk van de pries­ter - met het gebed, het luis­te­ren naar het Woord van God en de dage­lijkse vie­ring van de Eucha­ris­tie en ook met het ont­van­gen van het Boete­sa­cra­ment, ein­dig je onvermij­de­lijk met de authen­tieke zin van de eigen dienst uit het oog te verliezen en de vreugde die voort­komt uit een diepe ver­bon­den­heid met Jezus.

Een bis­schop die niet bidt, een bis­schop die niet naar het Woord van God luistert, die niet iedere dag celebreert, die niet regel­ma­tig gaat biechten en ook een pries­ter die deze dingen niet doet: zij verliezen op de lange duur de vereni­ging met Jezus en wor­den van een middel­ma­tig­heid die geen goed doet aan de Kerk.

Daarom moeten we de bis­schop­pen en de pries­ters helpen om te bid­den, om naar het Woord van God te luis­te­ren die het dage­lijksvoedsel is, om iedere dag de Eucha­ris­tie te celebreren en regel­ma­tig te gaan biechten.”

Terug