Arsacal
button
button
button
button


Wie kent de “Nieuwe Katechismus” nog?

Invloed van de Nieuwe Katechismus op de Eucharistievieringen in Nederland

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 4 april 2014 - 242 woorden
Een gewoon gebaar?
Een gewoon gebaar?

Samuel Mar­can­tog­nini, pries­ter van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, heeft zijn licentiaatsscriptie "Een gewoon gebaar? " in de reeks "Tilten­bergstudies" ge­pu­bli­ceerd. Dit werk van zo'n 230 pagina's gaat over de visie van de in 1966 ver­sche­nen en zeer breed verspreide Nieuwe Kate­chis­mus op de Eucha­ris­tie en over hoe die visie heeft door­ge­werkt in de li­tur­gie. Dit werk is een uits­te­kende re­flec­tie op een wilde li­tur­gische tijd, die velen nog zelf hebben mee­ge­maakt.

De Eucha­ris­tie­vie­ring werd middel­punt van experi­menten, iedere li­tur­gie­groep had daar wel zo zijn eigen ideeën over, maar die ideeën gingen allemaal in een­zelfde, wat meer hori­zon­tale rich­ting. Vrije 'tafel­ge­beden', het Pas­to­raal Concilie van Noordwijkerhout, Huub Oosterhuis, zij komen allemaal voor in dit boek dat een tijd en theo­lo­gische visies bespreekt die grote invloed had­den op een li­tur­gische praktijk waarin de offi­cië­le li­tur­gie moei­lijk herken­baar was. Ook de kente­ring - publi­ca­tie van het Romeins Missaal, Bij­zon­dere synode enzo­voorts - wordt in dit werk behandeld. Aan ie­der­een die wil begrijpen hoe het is gegaan en waarom het zo is gegaan en wat er mis ging in de li­tur­gie in ons land, kan ik dit boek van harte aanbevelen.

De auteur is pastoor in Uithoorn, Nes en De Kwakel en dit aca­de­misch jaar be­gon­nen als docent li­tur­gie aan De Tilten­berg.

Het is te ver­krij­gen via de web­win­ken van De Tilten­berg en het kost (ik kon de prijs alleen in dollars vin­den) USD 19,65

Auteur: Samuele Mar­can­tog­nini

Titel: Een gewoon gebaar?

Tilten­berg studies 8 (Vo­ge­len­zang, 2014)

Terug