Arsacal
button
button
button
button


Herdenking pater Frans van der Lugt op avond van de martelaren

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 9 april 2014 - 249 woorden
pater Frans van der Lugt s. J. +
pater Frans van der Lugt s. J. +

Vrij­dag 11 april wordt om 18.30 uur in de Sint Nicolaas­basi­liek tegen­over het Centraal Station in Am­ster­dam de Avond van de Mar­te­la­ren gehou­den. Tijdens deze vie­ring, die geleid wordt door mgr. J. Punt, zal de uit deze stad afkoms­tige pater Frans van der Lugt wor­den her­dacht. Hier­on­der vindt U het complete pro­gram­ma. De avond is gratis toe­gan­ke­lijk.

Voor de vierde keer wordt de avond van de mar­te­la­ren geor­ga­ni­seerd door Kerk in Nood. Op deze avond wor­den degenen her­dacht die in het afgelopen jaar hun leven hebben gegeven voor hun geloof. Christen­ver­vol­ging is in veel gebie­den in de wereld helaas nog steeds aan de orde van de dag.

Deze week werd de 75 jarige pater Frans van der Lugt sj uit zijn huis gehaald, mis­handeld en doodgeschoten. Pater Van der Lugt, afkoms­tig uit een Am­ster­dams bankiers­ge­zin, zette zich in Homs in Syrië in voor ver­zoe­ning onder moslims en chris­te­nen en zette zich in voor armen en uit­ge­sto­tenen, onder wie mensen met een verstandleijke beper­king. Kerk in Nood heeft de pater in het verle­den onder­steund.

Een flink aantal bis­schop­pen zullen aan deze avond deel­ne­men, onder wie ook ikzelf, om eer te betuigen aan pater Frans van der Lugt en aan allen die hun leven hebben moeten geven voor hun geloof.

De avond duurt tot 21.30 uur 's avonds.

PROGRAMMA:

18.30 uur H. Mis in de St. Nicolaas­kerk

19.30 uur Start van de gebeds­avond met aanbid­ding en kruis­weg in de St. Nicolaas­kerk

±21.30 uur Afslui­ting

Waar:

St. Nicolaas­basi­liek

Prins Hendrik­kade 73

Am­ster­dam (tegen­over Centraal Station op 1 minuut lopen)

Terug