Arsacal
button
button
button
button


Gebed voor pater Frans en alle martelaren van deze tijd....

indrukwekkende viering in de Sint Nicolaasbasiliek

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 12 april 2014 - 376 woorden
gelovigen ontsteken lichtjes voor pater Frans en al die 'nieuwe martelaren..
gelovigen ontsteken lichtjes voor pater Frans en al die 'nieuwe martelaren..

Vrij­dag­avond 11 april werd in de Sint Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam de “Avond van de Mar­te­la­ren” gehou­den, die werd geor­ga­ni­seerd door Kerk in Nood. Er werd speciaal gedacht aan de vermoorde pater Frans van der Lugt, wiens familie bij de vie­ring aanwe­zig was.

Na de Eucha­ris­tie­vie­ring met mgr. J. Punt als hoofd­cele­brant en mgr. J. van den Hende als predi­kant, waarbij nog vier andere bis­schop­pen con­ce­le­breer­den waar­on­der ikzelf, volg­den een gebeds­avond met staties van de kruis­weg van Christus, afgewisseld met ge­tui­ge­nissen over ver­vol­ging van chris­te­nen, uit allerlei lan­den, een gebeds­avond die ook door de Koptisch Orthodoxe bis­schop van Am­ster­dam, Z.E. bis­schop Arseny werd bijgewoond, terwijl de gelo­vi­gen lichtjes plaatsten als uiting van hun medeleven, gebed en respect.

De ge­tui­ge­nissen uit Egypte, de Centraal Afrikaanse Republiek, Pakistan, Syrië en Nigeria waren in­druk­wek­kend. Het ge­tui­ge­nis van de kop­tische chris­te­nen werd gevolgd door zang van het jon­ge­ren­koor van de Koptisch Orthodoxe kerk in Am­ster­dam. In al deze lan­den moeten vele chris­te­nen lij­den onder geweld. Dat geweld kwam in al deze gevallen van moslim-fun­damentalisten en de ge­tui­ge­nissen schetsten dan ook een we­reld­wijd probleem. Helaas werd dit geweld in de Centraal Afrikaanse Republiek beant­woord met geweld door chris­te­lijke groepen, maar dat kan na­tuur­lijk niet de weg zijn: door te vergel­den en wraak te nemen plaatsen maken mensen zich tot mede-daders. De weg moet gaan naar verdraag­zaam­heid, respect, ver­zoe­ning, vrede. Ook chris­te­nen hebben in de loop van de ge­schie­de­nis fouten gemaakt en geweld gebruikt in naam van hun geloof. En dit geweld komt niet alleen van gelo­vi­gen, ook atheïsten kunnen tot fun­da­men­ta­lisme ver­val­len, zoals de tijd van het communisme ons heeft geleerd. Overal waar mensen de levens­over­tui­ging van anderen niet res­pec­teren en geweld gaan gebruiken, kunnen en mogen we alleen met afschuw rea­geren.

Wat is het mooi als christen en moslims elkaar kunnen vin­den in een ge­za­men­lijke en dui­de­lijke veroor­de­ling van geweld en een ge­za­men­lijke aanpak om terrorisme en onverdraag­zaam­heid tegen te gaan, zoals nu al op som­mi­ge plaatsen gebeurt.

Het was een mooie en waar­dige avond, daar in Am­ster­dam, waarvoor we Kerk in Nood wel mogen bedanken.

Naast mgr. J. Punt en mgr. J. van den Hende waren de bis­schop­pen J. Liesen, J. van Burg­ste­den, T. Hoogen­boom aanwe­zig en mgr. E. de Jong maakte de gebeds­avond mee.

Terug