Arsacal
button
button
button
button


Felicitaties aan de Poolse gemeenschap om hun nieuwe heilige

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 28 april 2014 - 212 woorden
Felicitaties aan de Poolse gemeenschap om hun nieuwe heilige

Zondag 27 april was de Poolse ge­meen­schap bijeen in de H. Paulus­kerk in Am­ster­dam om op een groot scherm naar de heilig­ver­kla­ring van hun Poolse paus te kijken en daarna de Eucha­ris­tie te vieren. Onder de aanwe­zigen was ook de Poolse am­bas­sa­deur in ons land. Aan het einde van de vie­ring heb ik de Poolse ge­meen­schap gefe­li­ci­teerd met “hun” nieuwe heilige en met enkele woor­den deze paus proberen te karakte­riseren, die ik kort na mijn diaken­wij­ding voor de eerste keer mocht ont­moe­ten op het Sint Pieters­plein tij­dens de au­diën­tie waar de kort daarvoor gekozen paus een gesprekje met ons begon om ons naar onze mening over de ker­ke­lijke situatie in Neder­land te vragen.

Hij was de paus van huwe­lijk en gezin, van de aanbid­ding van de Heer onder de Eucha­ris­ti­sche Gedaante, van de vere­ring van Maria, van een be­lang­rijke invloed op poli­tieke ver­an­de­ringen, met name de val van het communisme, van de ver­de­di­ging van het men­se­lijk leven, van de wereld­jon­ge­ren­da­gen en nog zo veel meer. Ook in Neder­land kwamen er na tien magere jaren weer roe­pingen tot het pries­ter­schap. Paus Johannes Paulus II heeft een grote invloed gehad op heel het ker­ke­lijk en maat­schap­pe­lijk leven, maar de basis was een per­soon­lijke vroom­heid en een grote trouw aan het gebed.

Terug