Arsacal
button
button
button
button


Met parochie en bisdom op bedevaart naar Rome

Ga mee in mei 2015

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 9 mei 2014 - 322 woorden
een van de informatie-bijeenkomsten, hier in Amsterdam
een van de informatie-bijeenkomsten, hier in Amsterdam

Op dins­dag, woens­dag en don­der­dag 6, 7 en 8 mei wer­den in het bisdom in­for­ma­tie­bijeen­komsten gehou­den over de ko­men­de bisdom­bede­vaart. In Heems­kerk, Lange­dijk en Am­ster­dam-Buitenvel­dert kwamen pas­to­rale krachten en ‘ambassa­deurs’ voor de bede­vaart bijeen om meer in­for­ma­tie te krijgen over dit eve­ne­ment. Vanaf juni is de in­schrij­ving geopend. Maar de eerste pa­ro­chie die gaat voor een deel­ne­mers­groep van 90 personen is al binnen!

Een bede­vaart betekent niet de gehele dag bid­den, al is er zeker aan­dacht voor ge­za­men­lijke vie­rin­gen en tijd voor gebed. Het is vooral een mooie erva­ring om samen op weg te gaan met de eigen pa­ro­chie en met het gehele bisdom en heel concreet te ervaren hoe we samen ge­meen­schap vormen: samen Kerk! Mgr. Punt en ik gaan ook mee en we hopen vele mensen uit ons bisdom per­soon­lijk te kunnen ont­moe­ten. Na de periode van fusies en personele unies die veel tijd en aan­dacht hebben gevraagd, willen we nu stil staan bij waar het uit­ein­delijk omgaat: het door­ge­ven en beleven van het evan­ge­lie, de navol­ging van Jezus en het ge­za­men­lijk Kerk zijn in Zijn Geest. En na­tuur­lijk gaan we ook om paus Fran­cis­cus te ont­moe­ten!

De mid­da­gen (voor de pas­to­rale krachten) en de avon­den (voor 'am­bas­sa­deurs') waren goed voor­be­reid met een mooie power­point­pre­sen­ta­tie die ook door de pa­ro­chies gebruikt kan wor­den voor een eigen presen­tatie-bij­een­komst. Veel in­for­ma­tie werd gegeven over de bus­reis en de vliegreis die beide moge­lijk zijn, over de speciale kor­tingen voor jon­ge­ren en voor ge­zin­nen, over het project­koor dat samen met het ka­the­drale koor de vie­rin­gen in de grote basilieken van Rome gaat opluis­te­ren. En nog heel veel meer....

Op het extranet van het bisdom komt de powerpoint­pre­sen­ta­tie te staan, aan­ge­past voor de pa­ro­chies met veel in­for­ma­tie. Bin­nen­kort komen ook de fol­ders be­schik­baar als de de­fi­ni­tieve prijzen voor de reis bekend zijn.

Krijg je al een beetje zin? Kom, ga mee!

Terug