Arsacal
button
button
button
button


Woord van dank

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 16 december 2011 - 103 woorden
Woord van dank
(foto: Steef pardoen)

Deze eerste week als bis­schop heb ik veel terug gedacht aan de prach­tige en fees­te­lij­ke bis­schops­wij­ding in Hilversum. Ik dank heel harte­lijk mgr. J. M. Punt voor zijn goede woor­den die nog eens na te lezen zijn op de web­si­te van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Veel dank aan allen die zich voor het wel­slagen van deze on­ver­ge­te­lijke dag hebben ingezet en aan de vele mensen die eraan hebben deel­ge­no­men, waar­on­der vrien­den en beken­den van de middel­ba­re school, de studie in Rome en de pa­ro­chies waar ik ben geweest. Anderen hebben schrifte­lijk of digi­taal hun goede wensen uit­ge­spro­ken. Aan allen heel veel dank!

+ J. Hendriks

Terug