Arsacal
button
button
button
button


De heilige Geest daalt neer....

vormsels in vele parochies

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 1 juni 2014 - 398 woorden
Vormelingen in de Portugeestalige parochie
Vormelingen in de Portugeestalige parochie

De maan­den mei en juni zijn bij uitstek de maan­den dat het heilig vormsel in de pa­ro­chies wordt toege­diend, ook nu al - nog vóór we de uitstor­ting van de Heilige Geest vieren op Pink­ste­ren en in andere perio­den van het jaar, maar vooral daarna. Zo was ik op ‘wezen-zon­dag’, zoals de zon­dag tussen hemel­vaart en Pink­ste­ren wel wordt genoemd, in de Portugese pa­ro­chie van Nossa Senhora de Fátima, waar pastoor Jac. Hetsen - die me goed hielp met de taal - en Fr. Ben den Boer con­ce­le­breer­den bij een fees­te­lij­ke vormsel­vie­ring van een tiental vor­me­lin­gen. Er zijn daar veel jon­ge­ren, een goed koor en band met cha­ris­ma­tische lie­de­ren, een team van mensen die de vor­me­lin­gen goed voor­be­rei­den en een ont­moe­ting na afloop met speciale Vormsel-taart!

Zater­dag 24 mei was ik in Ankeveen waar de acht­tien vor­me­lin­gen van de regio Hilversum bijeen waren. Ook hier een fees­te­lij­ke (gebeds)vie­ring en een volle kerk. De dag ervoor was het de beurt aan Lange­dijk waar - ik meen - 29 vor­me­lin­gen het sacra­ment hebben ont­van­gen. Voor pastoor E. Kaak was het de eerste keer dat hij als pastoor de vormsel­vie­ring ‘had’, maar alles verliep voor­tref­fe­lijk.

Vrij­dag aanstaande is ’s mid­dags de Engelse vormsel­vie­ring in Hoofd­dorp en ’s avonds voor Velsen-Noord en de Apostel­kerk in Beverwijk; zater­dag 7 juni vindt de Dio­ce­sane vormsel­vie­ring plaats in Heiloo om 15.00 uur waar veel vor­me­lin­gen uit allerlei pa­ro­chies samen­ko­men. Op zon­dag 8 juni is het Pink­ste­ren en daalt de heilige Geest bij­zon­der neer in Den Helder waar dan de vormsel­vie­ring wordt gehou­den. Op tweede Pinkster­dag is de vormsel­vie­ring in Hoogwoud, op 14 juni voor de regio Laren, Blaricum en Huizen en op de zon­dag van de heilige Drieëenheid 's ochtends in De Weere en in de mid­dag vindt het Vormsel plaats van enkele vol­was­se­nen bij La Vie in Zeewolde. 21 juni wordt het heilig vormsel toege­diend in de regio Heems­kerk - Uitgeest e.o.. Dit zijn Vormsel­vie­ringen die ik mag doen, maar er zijn na­tuur­lijk ook andere 'vormheren', want bij­voor­beeld ook mijn voor­gan­ger, mgr. J. van Burg­ste­den, doet volop mee!

Dank aan allen die met veel geloof, zorg en liefde de vor­me­lin­gen voor­be­rei­den! Proficiat aan allen die het heilige vormsel hebben ont­van­gen! Gods zegen wens ik aan allen die zich voor­be­rei­den. Dat het een dag van genade, van gees­te­lij­ke vreugde mag wor­den, die dag van je Heilig Vormsel!

Terug