Arsacal
button
button
button
button


Diocesane Vormselviering in Heiloo vreugdevol gebeuren

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 7 juni 2014 - 162 woorden
ontmoeting na de vormselviering
ontmoeting na de vormselviering

Op zater­dag 7 juni, één dag voor Pink­ste­ren daalde de heilige Geest al neer in Heiloo, waar de dio­ce­sane vormsel­vie­ring werd gehou­den. Mgr. J. van Burg­ste­den en ikzelf dien­den een vijf­tigtal voor­na­me­lijk jon­ge­ren uit pa­ro­chies van over het hele bisdom het heilig vormsel toe. Onder de vor­me­lin­gen waren jongens en meisjes van groep acht, veel oudere jon­ge­ren en een heel aantal vol­was­se­nen die de weg naar de kerk had­den gevon­den.

Wat me opvalt is dat deze (jonge) mensen deze stap met geloof en over­tui­ging zetten. Daarover hoorde ik ver­schil­lende mooie ge­tui­ge­nissen toen ik na de vormsel­vie­ring wat in gesprek raakte met de vor­me­lin­gen tij­dens de ont­moe­ting op het gras­veld achter het dio­ce­saan centrum in het Juliana­kloos­ter. Daar waren na de vie­ring koffie, thee, frisdrank en koeken en wer­den de groeps­foto's gemaakt. En alles werd beguns­tigd door prach­tig weer!

De preek die ik bij deze gelegen­heid heb gehou­den is de Pinksterpreek die U in het bericht over Pink­ste­ren in Den Helder vindt

Terug