Arsacal
button
button
button
button


Elevatorpitch over ruimte voor spiritualiteit in de samenleving

overleg onderwijs en kerken

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 14 juni 2014 - 314 woorden
beeld van de uitwisseling in Amersfoort
beeld van de uitwisseling in Amersfoort

Vrij­dag­mid­dag 13 juni vond in het centrum van de Raad van kerken in Amersfoort een overleg plaats waarin ver­te­gen­woor­digers van pro­tes­tants-chris­te­lijk en katho­liek onder­wijs met ver­te­gen­woor­digers van ver­schil­lende Ker­ke­lijke stro­mingen spraken over de ruimte die er in de hui­dige samen­le­ving, in het open­ba­re leven en bij­zon­der in het onder­wijs is voor spiri­tua­li­teit.

Aanwe­zig waren ver­te­gen­woor­digers van de Besturenraad, de pro­tes­tants-chris­te­lijke school­besturen­orga­ni­sa­tie - sinds kort "Verus" geheten -, waar­on­der de voor­zit­ter, Wim Kuiper; van de katho­lie­ke besturen­orga­ni­sa­tie VKO was onder meer voor­zit­ter Dick Wijte aanwe­zig. De ver­schil­lende kerk­ge­noot­schappen waren ver­te­gen­woor­digd door onder meer de scriba van de PKN, Arjan Plaisier, de vice-voor­zit­ter Marius van Leeuwen en de alge­meen se­cre­ta­ris Klaas van der Kamp­van de Raad van Kerken, de directeur van de Evan­ge­lische Alliantie, Wessel Verdonk en ikzelf als bis­schop-referent voor het onder­wijs.

De deel­ne­mers, veer­tien in totaal, gaven in een eerste ronde kort (elevatorpitch) hun visie op het thema. Ieder was het erover eens dat we met een louter-ver­kon­di­gende invals­hoek en het opge­he­ven vin­gertje niets bereiken. Be­lang­rijk is een dienende hou­ding bij wie diepere waar­den wil ver­der geven. Er is vijan­dig­heid in de samen­le­ving tegen­over chris­te­nen en hun waar­den waar­van mensen afstand hebben willen doen, maar er is zeker ook meer open­heid onder jon­ge­ren dan een aantal jaren gele­den, zo werd alom ge­con­sta­teerd. Tege­lijk is de open­heid een uiting van een heel diffuus-zoekende hou­ding. Be­lang­rijk is dat we getuigen vanuit onze bele­ving. Voor zoekende mensen is het be­lang­rijk een erva­ring op te kunnen doen van trans­cen­dentie en van God, waarbij waarach­tige getuigen, voor­beel­den, maar ook ge­meen­schap en een gesprek dat de vragen van de ander centraal stelt, be­lang­rijk kunnen zijn.

De mid­dag verliep in een goede, open en harte­lijke sfeer en was een concrete bele­ving van band van Kerk en onder­wijs en van concrete oecumene in het onder­wijs­veld, die voor katho­liek én p-c- onder­wijs vrucht­baar kan zijn. Als het aan de deel­ne­mers ligt: wordt ver­volgd!

Terug