Arsacal
button
button
button
button


Twee nieuwe priesters gewijd

Johannes van Voorst en Mario Agius

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 14 juni 2014 - 293 woorden
de nieuwe priesters na terugkomst in de sacristie
de nieuwe priesters na terugkomst in de sacristie

Op de feest­dag van de heilige Liduina, 14 juni, wer­den in de Haar­lemse ka­the­draal door mgr. J. Punt, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, twee nieuwe pries­ters gewijd. Het zijn Mario Agius en Johannes van Voorst tot Voorst.

De ka­the­draal was over­vol met meelevende gelo­vi­gen, waar­on­der op­val­lend veel jon­ge­ren. Nogal wat mensen kon­den geen zit­plaats meer vin­den of moesten genoegen nemen met een bankje in een van de zij­ka­pellen. Dat deed niets af aan het fees­te­lij­ke karakter van het gebeuren, integen­deel: de grote belang­stel­ling en de prach­tige vie­ring met de mooie zang van het ka­the­drale koor droegen alleen maar bij aan de fees­te­lijk­heid en de dank­baar­heid om twee nieuwe pries­ters.

De bis­schop ver­telde in zijn homilie ver­schil­lende erva­ringen die lieten zien hoe mooi het pries­ter­schap is en hoe diep dit gaat: de pries­ter mag het werk van Jezus Christus voort­zet­ten, Zijn ver­ge­ving schenken. Hij hield de wij­de­lin­gen voor dat het essentieel is dat zij een per­soon­lijke, levende band met Christus hebben en onder­hou­den. Zonder die band van hart tot hart, zon­der innig gebed is het pries­ter­schap van een pries­ter in gevaar. Hij vroeg de wij­de­lin­gen daarom heel bij­zon­der om trouw te zijn.

Na afloop van de wij­ding maakten vele mensen gebruik van de gelegen­heid om de neo­misten te fe­li­ci­te­ren en hun zegen te vragen.

Mario Agius is afkoms­tig uit Malta en heeft vanuit het Re­demp­to­ris Mater semi­na­rie de studie aan de Tilten­berg gevolgd met intineranties (missie-jaar) in onder meer Zuid-Afrika; Johannes heeft een deel van zijn theo­lo­gie studie in de Verenigde Staten (Steubenville), De Tilten­berg en Oos­ten­rijk gedaan, na een jaar aan de TU Delft te hebben gestu­deerd. Hij is met 25 jaren de jongste pries­ter van Neder­land.

Bij onze felici­ta­ties aan de beide wij­de­lin­gen voegen we graag ons gebed voor hen en om een vrucht­baar pries­ter­lijk dienst­werk.

Terug