Arsacal
button
button
button
button


Afscheid van Joke van Bakel

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 25 juni 2014 - 105 woorden
de bisschop reikt de onderscheiding uit
de bisschop reikt de onderscheiding uit

Op 25 juni werd in het bis­schops­huis van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam afscheid geno­men van mw. Joke van Bakel. Meer dan zeven­tien jaar was zij secretaresse van het bisdom, waarbij zij werk­zaam was voor de dienst finan­ciën, voor het juri­disch se­cre­ta­riaat, voor het offi­cia­laat en de vica­ris generaal.

Talloze benoe­mingen van kerk­be­stuurs­le­den en be­stuurs­le­den van parochiële caritas in­stel­lingen wer­den door haar voor­be­reid en mede onder­te­kend.

Bij gelegen­heid van dit afscheid prezen zowel de econoom, drs. E. Duijsens, als de bis­schop, mgr. dr. J. Punt, haar vrien­de­lijke accuratesse. Als waar­de­ring voor haar trouwe inzet gedurende vele jaren, reikte de bis­schop haar de Bavopen­ning uit.

Terug